Categories
How-To

How to fix battery life problems with iOS 5 or iPhone 4S

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ណាស់​តែង​តែ​ត្អញ​ត្អែរ​អំពី​បញ្ហា​ឆាប់​អស់​ថ្ម​របស់​ iPhone 4S ក៏​ដូច​ជា​ iOS 5។ ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​​​​​​យើង​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​វិធី​​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​ជួយ​កុំ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោកអ្នក​ឆាប់​អស់​ថ្ម​ពេក។ 

ការប្រើបា្រស់នូវទូរស័ព្ទៈ

មូល​​ហេតុ​​ដែល​​ធ្វើ​​ឱ្យ​​ឆាប់​​អស់​​ថ្ម​​មាន​​ដូ​ច​ជា​​ការ​ប្រើ​បា្រស់​ច្រើន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​កម្ម​វិធី​ដូច​ជា Siri, Reminder -ល- កម្ម​វិធី​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​សឹង​ជាកម្មវិធី​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ទូរស័ព្វ​របស់​លោក​អ្នក​ឆាប់​អស់​ថ្ម។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆាប់អស់ថ្ម

-Restart/Reset ទូរស័ព្វiPhoneរបស់​លោក​អ្នក លោក​អ្នក​គួរតែRestart ឫ Reset iPhone របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកមិនដែលធ្វើវាសោះឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ជាប់​រយៈ​ពេល​យូរ​មក​ហើយ។

-Power Cycle​យូរៗ​ម្តង​អ្នក​គួរ​តែ​ប្រើ​ទូរស័ព្វ​របស់អ្នក​អោយ​អស់​ថ្មតែម្តង​ហើយ​ចាំ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ដាក់​វា​បញ្ជូល​ថ្ម​អោយ​ពេញម្តង​ទៀត​។

លោក​អ្នក​​គួរ​តែ Restore ​ទូរ​ស័ព្វ​របស់​អ្នក​នូវ​ពេល​ដែល​វាដំនើរ​ការ​មិន​សូវ​ស្រួលឫ​ស៊ីថ្មពេក​(តែកុំBackupហើយRestore ពី​ Backup មក​វិញព្រោះ​រាល់​បញ្ហា​និង​ការកំណត់​ទាំង​ឡាយ​នឹង​មក​វិញ​ដដែល​)

វិធីសន្សំសំចៃថ្ម

-បិទនូវការដំនើរការរបស់កម្មវិធី Siri

-បិទនូវប្រតិបត្តិការស្វែងរកទីតាំង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​(Location Services)

-បិទនូវ​ប្រតិបត្តិការ​ដាស់តឿន​(Notifications)

-បិទ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត (Cellular Data) នៅ​ពេល​មិន​ប្រើបា្រស់

-បិទ​​កម្មវិធីដែល​យើង​មិន​ប្រើបា្រស់នៅ​ពេល​យើង Standby

-កំណត់​ពេលឱ្យ​វា​ចាក់​សោរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ (Auto Lock)

-បិទ​នូវ​ប្រតិបត្តិ​ខ្លះ​ដូច​ជា (Keyboard Clicks, iPod EQ, Screen Brightness, WiFi, Bluetooth, 3G, )

-ពេល​យើង​ចង់​ស្តាប់​ចំរៀង​​យើង​គួរ​តែ​ប្រើ Headphones ប្រសើរ​ជាង​ប្រើ Speaker ​របស់​ទូរស័ព្ទ

សូម​លោក​អ្នក​សាក​ល្បង​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ខាង​លើ​ដើម្បី​ជួយ​កែ​សម្រួល​បញ្ហា​ដែល​កើត​មាន​នេះ​។  

 

First: Assess your usage!

Okay, this sounds funny, but make sure you’re not just using your iPhone, iPad or iPod touch more than you used to. Any time we get a new version of iOS, or a new device our tendency is to never put it down. Now, with location based Reminders, Siri, and other power hungry features, we might simply be using our device more than we have in a while.

Before you do any drastic battery life fixes, put your device down and see how fast the battery really is draining.

Fixing Battery Life

If, in general, your battery life is consistently short and you’re basically just watching the indicator drain down before your eyes, here are some things to try, in order of how easy they are to do.

 • Restart/reset your device. If you haven’t rebooted in a while, give it a try. There could be a rogue process or something else doing what it shouldn’t be doing, and a restart can often fix that. (Here’s how to reboot](http://www.tipb.com/2010/12/17/beginner-tip-power-reset-ios-device-hit-problem/))
 • Power cycle. About once a month, and certainly if you’re having problems, you should completely drain your iPhone or iPad’s battery — drain it until it shuts down on its own — and then charge it back up to full.
 • Restore your device as new. The single biggest cause of battery life problems with iOS 5 occurs when they are restored from backup and not set up as new devices. Whether it’s cruft or corruption, a clean install as a new device — incredible pain in the butt though it may be — is usually the best fix for any battery life issues. This is the nuclear option. You will have to set up absolutely everything again, and you will lose all your saved data like game levels, but in most cases your battery life will be better than ever. (Here’s how]
 • Go to the Apple Store. Sometimes you do get a lemon, or your iPhone or iPad develops a real problem that only Apple can solve by either swapping it for another device or otherwise figuring out a fix.

Saving battery life

Anything running on your iPhone, iPod touch, or iPad uses up the battery, so we’re going to go into the Settings app and turn some things down, and turn others off altogether. The more you turn off, the longer your batter will last — but of course the less you’ll be able to do. It’s a balancing act but one that can help you squeeze out a little extra juice when you really need it.

 • Turn off Siri’s Raise to Speak. Go to Settings, General, Siri. Readers keep telling us this has helped them with battery life due to accelerometer issues.
 • Turn of Ping. Go to Settings, General, Restrictions, (Enable Restrictions). Again, readers say this prevents undue push. And who uses Ping anyway?
 • Turn off Location Services. Go to Settings, Location Services, and turn off any app you really don’t need tracking or using your location. You can also turn off system settings, and location based time seems popular with our readers as a battery suck.
 • Turn off Push Notifications. Likewise, go to Settings, Notifications, and turn off any app you don’t care to be alerted about.
 • Turn of Notification Center widgets. Stocks, and particularly weather in Notification Center seem to be causing our readers some battery grief. Since weather can be location-based now, the potential is there for more battery abuse.
 • Kill power hungry apps. Double-click the Home Button to activate the multitasking dock, hold your finger on an app to enter “jiggly” mode, and kill any apps that might be running in the background, especially VoIP (like Skype), streaming audio (like Pandora), or navigation (like TomTom). (Here’s how)

Here are some old standbys as well:

 • Set Auto-Lock to 1 minute
 • Turn off any extra sounds, like keyboard clicks
 • Turn off the iPod EQ
 • Use headphones instead of the speaker if you have to listen to audio or music
 • Turn down the screen brightness
 • Turn off Bluetooth when not using it
 • Turn off Wi-Fi when not using it
 • Turn off 3G when not using it (Not possible on iPhone 4S)
 • Set all email, calendar, and contacts accounts to “Fetch” (turn off Push)

6 replies on “How to fix battery life problems with iOS 5 or iPhone 4S”

តើ​ ios 5.1 អាចធ្វើអោយយើងប្រើ iphone 4s យូរជាងមុនមែនឬ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.