របៀបប្រើប្រាស់ Entity Framework ជាមួយ CRUD ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ជំហានទី១៖ បង្កើត Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត Project IV. ជំហានទី៣៖ Add “ADO.Net Entity Data Model” V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត interface VI. ជំហានទី៥៖ សរសេរកូដក្នុង Code Behind VII.ជំហានទី៦៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះ នឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ entity framework ក្នុង asp.net ដោយមានការអនុវត្តន៍ពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ដើម្បីអាចចេញជាលទ្ធផល។ ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖ II.         ជំហានទី១៖ បង្កើត Table សូមធ្វើការបង្កើត table មួយដែលមានឈ្មោះថា “Student” សម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលតាមរយៈ interface យើងនឹងទទួលបាន table […]

របៀប Encrypt និង Decrypt connection string ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. របៀប Encryption Connection String III. របៀប Decryption Connection Strings I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើយើងមានវេបសាយជា shared web hosting service យើងប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីវេបសាយរបស់យើងដែលអាចត្រូវបានគេលួចយក (hack)។ នេះគឺជាអ្វីដែលពិតជានឹងអាចកើតមានឡើងគឺ user ធ្វើការ request តាមរយៈ HTTP នោះ web application របស់យើងដំណើរការនូវ request ដោយរួមមានការភ្ជាប់ទៅកាន់ database ហើយនិង return លទ្ធផលមកអោយ user វិញ។ ដូចនេះការ send connection string នៅលើ HTTP គឺគ្រាន់តែជា plain text តែប៉ុណ្ណោះ។ Encrypt ឬក៏ Decrypt Connection Strings […]

ការសិក្សាពីរបៀបលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុង Grid View ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ដោយប្រើប្រាស់ Check Box សម្រាប់អោយយើងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការលុប។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CheckBoxយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ SQL Statementយល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Grid View III.        តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍បាន លុះត្រាតែលោកអ្នកត្រូវមាន៖ កម្មវិធី Microsoft Visual […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD Operations នៅក្នុង GridView ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Web Interface VII. ជំហានទី៤៖ ការសរសេរកូដ ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយនឹង GridView នៅក្នុង ASP.NET Web Form។ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Projectយល់ដឹងអំពីការភ្ជាប់ connection […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Web Interface VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Connection ក្នុង Web.config VII.ជំហានទី៤៖ Implementation ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយភាសា ASP.NET Web Form។ នៅក្នុងមេរៀននេះដែរ ខ្ញុំសូមធ្វើការភ្ជាប់ database ទៅកាន់ Microsoft SQL server ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោមនេះ។ II.         […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ប្រភេទ Attributes នៃ Data Annotations V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model III. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Controller IV. ជំហានទី៤៖ បង្កើត View V.  ជំហានទី៥៖ Run Application I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations នៅក្នុង ASP.NET MVC ដើម្បីធ្វើការ validate នៅក្នុង class របស់ model។ ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារ user កុំអោយព្យាយាមធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Login Form ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Store procedure VII. ជំហានទី៤៖ ការប្រើប្រាស់ Entity Framework VIII. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Model class IX.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Controller X.   ជំហានទី៧៖ បង្កើត View XI.  ជំហានទី៨៖ ដំណើរការ Application I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Simple Login Form ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC ជាមួយនឹង […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Table និង Store Procedure VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត class controller VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត strongly typed View IX. ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ជាមួយភាសា ASP.NET MVC។ File upload ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ក្នុងការរក្សាទុក files, images, ក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗទៅក្នុង Server។ យើងមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនក្នុងការ […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Ajax និង Bootstrap ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Database ,Table និង Store Procedure VI. ជំហានទី៣៖ ធ្វើការបង្កើត Class Model VII. ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VIII. ជំហានទី៥៖ បង្កើត View. 10 IX. ជំហានទី៦៖ បង្កើត file javascript សម្រាប់ធ្វើការជាមួយ ajax X.  ជំហានទី៨៖ Run Application I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង ASP.NET MVC ជាមួយនឹង Ajax […]