ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView ជាមួយ Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  របៀបបង្កើត Android Project V.   ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout សម្រាប់ Search VI.  ជំហានទី២៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. លទ្ទផល I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView នៅក្នុង Android ដែលអាចអោយលោកអ្នកងាយយល់និងសិក្សាពីលើវាបន្ថែមទៀត។ តើយើងប្រើ AutoCompleteTextView ដើម្បីអ្វី? ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយ ជាក់ស្តែងនៅក្នុង Search Engine របស់ Google នៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយនូវ Keyword ណាមួយដែលចង់ស្វែងរក នោះវានឹងផ្តល់នូវ Suggestion ពាក្យឬក៏ឃ្លាដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាមកអោយយើងឃើញ។ II.          គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង Android […]

លំហាត់អំពីការប្រើប្រាស់ Layout នៅក្នុង Android

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. បង្កើត Android Project V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout ក្នុង activity_main.xml VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Activities. VII.ជំហានទី៣៖ បង្កើត Intent ក្នុង class “MainActivity” VIII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត First Layout IX. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Second Layout X.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Third Layout I.          សេចក្តីផ្តើម ជាទូទៅការបង្កើត Layout នៅក្នុង Android មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើន អាស្រ័យទៅតាមអ្នក developer ម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើតតាមវិធីសាស្រ្តដោយជ្រើសរើសយក Layout ណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯង ហើយចំពោះលទ្ទផលវិញគឺចេញមកដូចតែគ្នាទេ។ […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ (Calculator) នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Android Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Layout VI.  ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. ជំហានទី៤៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខធម្មតាមួយ ដែលយើងអាចធ្វើការគណនានូវប្រមាណវិធី ដូចជា បូក ដក គុណ ចែក ជាដើម។ បន្ថែមពីនោះទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ implement បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រមាណវិធីពីជណិត (cos, sin, tan, cotan,…) ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែងាយយល់សូមធ្វើការអនុវត្តន៏ទាំងអស់គ្នាតាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុង Androidយល់ដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Design Layoutយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ Control Statementយល់ដឹងពីរបៀបប្រកាស Object […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Intent នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ប្រភេទនៃ intent V.   របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent VI.  របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent ដោយបោះ data មកជាមួយ VII. ការផ្ញើ Data ជាលក្ខណៈ Object ដោយប្រើប្រាស់ Intent I.          សេចក្តីផ្តើម Intent គឺជា simple message object ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង android components ដូចជា activities, contents providers, broadcast receivers ហើយនិង services ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Intent ក៏ជាការបើកនូវ Activity មួយទៅ Activity […]

ការសិក្សាពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Android Studio

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. របៀបបង្កើត Android Project V.  ពិពណ៌នាអំពី Structure របស់ Android Project VI. The Android Activity Lifecycle Methods VII.Reference I.          សេចក្តីផ្តើម Android Studio គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អោយយើងធ្វើការសរសេរនូវ android សម្រាប់ mobile app។ យើងអាចធ្វើការទាញយក latest version ពីក្នុងវេបសាយ https://developer.android.com។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង android studio រួមនឹងការពិពណ៌នាអំពី Android Project Structure។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បើក Solution Explorer ជំហានទី៣៖ បង្កើត Layout មួយទៀត ជំហានទី៤៖ សូមសរសេរកូដចូលក្នុង Laout “_DarkLayout.cshtml” ជំហានទី៥៖ បង្កើត View page និង add layout page “DarkLayout” ចូល ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។  Layout មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការឌីស្សាញចេញជាវេបសាយមួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការ implementation ។ ក្នុង Layout មួយជាធម្មតាមានដូចជា Header, Side Menu, […]

ការសិក្សាពីរបៀប Save Data ចូលទៅក្នុង Tables ច្រើន ដោយប្រើប្រាស់ Ajax ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database ,Table និង Store Procedure ជំហានទី៣៖ ធ្វើការ Add ADO.NET Entity data model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត View ជំហានទី៦៖ ប្រើប្រាស់ Ajax សម្រាប់ធ្វើការ send data ពី form ទៅកាន់ Server ជំហានទី៧៖ ធ្វើការបន្ថែម method object របស់ json សម្រាប់ធ្វើការ Save data ជំហានទី៨៖ Run Application 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត Repository folder និង Repository Class ជំហានទី៦៖ បង្កើត Method នៅក្នុង EmployeeController.cs file ជំហានទី៧៖ បង្កើត View ជំហានទី៨៖ ធ្វើការ Configure ActionLink ទៅលើ Edit និង delete records ជំហានទី៩៖ Configure RouteConfig.cs ដើម្បី set default action ជំហានទី១០៖ Run Application 1. […]

របៀបតម្លើង ionic ក្នុង windows

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ តម្លើង NodeJs ជំហានទី២៖ បង្កើត Apps 1. សេចក្តីផ្តើម Ionic គឺជា open source framework ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការ develop នូវ mobile applications។ វាផ្តល់នូវ tools ហើយនិង services មួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការ build នូវ mobile UI អោយមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ users (native look and feel)​។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី របៀប install ionic យល់ដឹងអំពី របៀប run app យល់ដឹងអំពីការបង្កើត App 3. តម្រូវការ ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយ […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD Store Procedure ក្នុង SQL Server

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Table ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។   2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure […]