Categories
Database

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Cursor នៅក្នុង SQL Stored Procedure

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Database Syntax ក្នុងការសរសេរ Cursor របៀបសរសេរនិងប្រើប្រាស់ Cursors ឯកសារយោង.. 1. សេចក្តីផ្តើម Cursor គឺជា​database object មួយ ដែលអនុញ្ញាតអោយយើងអាច Process នូវ row របស់ Data នីមួយៗ។​ ខាងក្រោមនេះគឺជា Basic ក្នុងការបង្កើត Cursor និង​របៀបក្នុងការសរសេរព្រមទាំងហៅ cursor មកប្រើតែប៉ុណ្ណោះ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី ចេះបង្កើត Database ចេះបង្កើត Table ចេះសរសេរ Script ដើម្បី Insert data របៀបប្រើប្រាស់ cursor នៅក្នុង SQL Server ដឹងពី Syntax ក្នុងការសរសេរ […]

Categories
Visual Basic.Net

របៀបបង្កើត Report ដោយប្រើប្រាស់ Report Viewer ជាមួយភាសា VB.NET

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង  តម្រូវការ ជំហ៊ានទី១៖ បង្កើត Database និង Table ជំហ៊ានទី២៖ បង្កើត VB Project នៅក្នុង Visual Studio ជំហ៊ានទី៣៖ បង្កើត Form1 សម្រាប់ Search Data ជំហ៊ានទី៤៖ បង្កើត Form2 សម្រាប់បង្ហាញ Report ជំហ៊ានទី៥៖ បង្កើត Dataset ជំហ៊ានទី៦៖ របៀប Update Dataset ជំហ៊ានទី៧៖ បង្កើត Report Template ជំហ៊ានទី៨៖ Add Dataset ទៅក្នុង Report ជំហ៊ានទី៩៖ ដំណើរការ Project (Run Project) 1. សេចក្តីផ្តើម Report មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរបាយការណ៍ផ្សេងៗ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមើល ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ន ដូចជាព័ត៌មាននិយោជិក […]

Categories
Source Control

របៀបប្រើប្រាស់ Command Lines ជាមួយ Git

របៀបប្រើប្រាស់Command Line ជាមួយ Git User Guide Version 1.0 ១.​សេចក្តីផ្តើម – ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ Git? ក្នុងការប្រើប្រាស់ Git វាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកDeveloper ធ្វើការ Push និង Pull Projects ចូល/ចេញទៅក្នុង Server។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ បែងចែកការងារ (Tasks) ទៅអោយក្រុម (Team) និងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមនិមួយៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំបាទក៏ទើបតែចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នូវ Git សម្រាប់ធ្វើការទៅលើ project ដែរ។ ដូចនេះរាល់ការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់មានការខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមិនសូវត្រឹមត្រូវ សូមជួយណែនាំក៏ដូចជាកែតម្រូវរាល់ពាក្យពេចន៏ដែលបានបកស្រាយជូនផងដែរ។ នេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែរខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូ ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារមើលនៅពេលដែលយើងភ្លេច។ ២.​តម្រូវការ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Git បាន យើងចាំបាច់ត្រូវមាន៖ Tool មួយឈ្មោះថា Git ដោយចូលទៅdownload នៅក្នុង Website https://gitforwindows.org/ បន្ទាប់មកធ្វើការ Setup វា […]

Categories
Word

រៀបឯកសារសរសេរខ្មែរផង អង់គ្លេសផង (Prepare Doc for writing both English/Khmer)

នេះជាបញ្ហាធម្មតា និងដំបូងចំពោះអ្នកមិនធ្លាប់សរសេរឯកសារលើកម្មវិធី Microsoft Word ដែលមានខ្មែរផង អង់គ្លេសផង ប្តូរចុះប្តូរឡើងធ្វើអោយទម្រង់អក្សរមិនស្អាត។ Just a quick tip for those who start to write Khmer document which is mostly mixed with English word, it makes you hard to see the doc messup with different font face and not fast enough to write it. But here easy steps or remind you the ways. […]

Categories
Word

MS Word – Missing Proofing tools – Text in Khmer

You open a document that contain a language other than English such as text in Khmer you got a warning such as: MISSING PROOFING TOOLS This document contains text in Khmer which isn’t being proofed. You may be able to get proofing tools for this language. You might come up with following questions: What is […]

Categories
Khmer Unicode

iText can render for Khmer Unicode

I just implement to put the render of Khmer Unicode in iText 5.5.4-SNAPSHOT and try, I could produce the PDF with the right display as following image. iText is a core pdf writer in most of the opensource library for outputting report or rendering text but unfortunately, it’s not working with Khmer Unicode as I […]

Categories
Khmer Unicode WordPress

qTranslate – Khmer Language Settings [WP]

qTranslate, WordPress plugin just stopped getting update and mqTranslate is came to replace the original one but both settings are the same. This one image page could explain you, how to configure our Khmer language to have a multilingual contents in your WordPress website in few minutes. Here is the full list of configuration for […]

Categories
Khmer Unicode

How to Convert MS Word with Limon Font to Khmer Unicode

First of all, we don’t have a concrete tool to convert directly the MS Word with Limon font to Unicode directly. The current tool published by KhmerOS is available for text file or Openoffice file only. So here is my instruction to make it: 1. Convert the Limon MS Word to OpenOffice Format Install OpenOffice: […]

Categories
Java

iText supports Khmer Unicode issue

About Last iText opensource license is in version 4.2.0 5.5.1 which is until now we can not find the way to make it work with Khmer Unicode yet. After the free version, iText now goes to commercial and I don’t find any test with Khmer Unicode with it yet as well. So iText is not […]

Categories
VBA

Declare and compare a variable with Khmer unicode string in VBA, excel

Khmer unicode character string is different from other unicode character, we can’t write it on VBA editor of Excel or MS Access.