មាតិកា

 1. សេចក្តីផ្តើម
 2. គោលបំណង
 3. តម្រូវការ
 4. ការបង្កើត Table
 5. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE
 6. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ
 7. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE
 8. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE
 9. ឯកសារយោង

1. សេចក្តីផ្តើម

CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។  

2. គោលបំណង

ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD
 • យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ Parameters
 • ចេះ execute stored procedure
 • យល់ដឹងពី Syntax ក្នុងការសរសេរ procedure

3. តម្រូវការ

ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍ បានយើងត្រូវមាន

 • SQL Server Management Studio (version 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012 និង 2014)
 • ក្នុង Tutorial នេះ សូមលើកយក version 014

4. ការបង្កើត Table

យើងអាចធ្វើការបង្កើត Table បានច្រើនរបៀប តាមរយៈ interface របស់ SQL ឬតាមរយៈ SQL Script៖

 • Syntax ក្នុងការបង្កើត Table
 • សូមធ្វើការបង្កើត Table តាមរយៈ script
 • បន្ទាប់ពីបង្កើតរួច សូមចុច F5 លើ keyboard ឬចូលទៅកាន់ Execute icon

5. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE

 • General Syntax for create procedure
 • General Syntax for insert data
 • General Syntax for select data
 • General Syntax for update data
 • សូមធ្វើការបង្កើតscript ដូចខាងក្រោម
 • សូមធ្វើការ execute នូវ store procedure ខាងលើ
 • ខាងក្រោមគឺជាលទ្ធផលក្រោយពី execute រួច

6. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ

 • READ procedure គឺជា procedure ដែលយើងធ្វើការ read data ចេញពី table records
 • ដើម្បី execute យើងត្រូវ
 • ខាងក្រោមគឺជាលទ្ធផលក្រោយពី execute រួច

7. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE

 • UPDATE procedure គឺជា procedure ដែលយើងធ្វើការ កែប្រែ data ពីក្នុង table records
 • ដើម្បី update data យើងត្រូវ
 • សូមធ្វើការ select data មើល
 • លទ្ធផល

8. ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE

 • DELETE procedure គឺជា procedure ដែលយើងធ្វើការ លុប data ពីក្នុង table records
 • ដើម្បី execute
 • ខាងក្រោមនេះគឺជា Structure ទាំងមូលក្រោយពីយើងធ្វើការបង្កើត Procedure រួចរាល់

9. ឯកសារយោង

 • https://www.sqlshack.com/creating-using-crud-stored-procedures/