ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង VB.NET ជាមួយ SQL Server

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ការបង្កើត Table V.  ការបង្កើត Project VI. ការបង្កើត Form VII.ការ implement កូដ VIII.ការដំណើរការ project I.         សេចក្តីផ្តើម VB.NET គឺជា language programming មួយក្នុងចំណោម programming language​ជាច្រើន ដែលប្រើក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវ desktop application។ វាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនពិបាកក្នុងការសិក្សាឡើយ ដោយយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ internet និងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរ។ II.        គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Projectយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Formយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Moduleមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង VB.NET III.       តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍ បានយើងត្រូវមាន SQL […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD Store Procedure ក្នុង SQL Server

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Table ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។   2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Cursor នៅក្នុង SQL Stored Procedure

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Database Syntax ក្នុងការសរសេរ Cursor របៀបសរសេរនិងប្រើប្រាស់ Cursors ឯកសារយោង.. 1. សេចក្តីផ្តើម Cursor គឺជា​database object មួយ ដែលអនុញ្ញាតអោយយើងអាច Process នូវ row របស់ Data នីមួយៗ។​ ខាងក្រោមនេះគឺជា Basic ក្នុងការបង្កើត Cursor និង​របៀបក្នុងការសរសេរព្រមទាំងហៅ cursor មកប្រើតែប៉ុណ្ណោះ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី ចេះបង្កើត Database ចេះបង្កើត Table ចេះសរសេរ Script ដើម្បី Insert data របៀបប្រើប្រាស់ cursor នៅក្នុង SQL Server ដឹងពី Syntax ក្នុងការសរសេរ […]

SQL: Insert Statement with Examples

Another technique beside selection queries in previous post, here are some of the insertion statement with example using MS SQL syntax that may help you to get understand clearer. Insert Statement –Subqueries help in situations when its not easy to express –all the rows that need to be selected …… especially for –INSERTS, UPDATES and […]

Basic SQL Statements with Example

SQL or T-SQL Statement/syntax are quite important for the database developer, here are some selected basic statements with example using SQL Server that may help you to get started with sql query. Basic SELECT statement, * means all columns SELECT * FROM Customers Basic SELECT statement, specifying which columns to display SELECT FirstName, LastName FROM […]