មាតិកា

I.   សេចក្តីផ្តើម

II.  គោលបំណង

III. តម្រូវការ

IV. ការបង្កើត Table

V.  ការបង្កើត Project

VI. ការបង្កើត Form

VII.ការ implement កូដ

VIII.ការដំណើរការ project

I.         សេចក្តីផ្តើម

VB.NET គឺជា language programming មួយក្នុងចំណោម programming language​ជាច្រើន ដែលប្រើក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវ desktop application។ វាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនពិបាកក្នុងការសិក្សាឡើយ ដោយយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ internet និងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរ។

II.        គោលបំណង

ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី

 • យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Project
 • យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Form
 • យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Module
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង VB.NET

III.       តម្រូវការ

ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍ បានយើងត្រូវមាន

 • SQL Server Management Studio (version 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012 និង 2014)
 • ក្នុង Tutorial នេះ សូមលើកយក version 2014
 • Microsoft Visual Studio 2015

IV.      ការបង្កើត Table

យើងអាចធ្វើការបង្កើត Table បានច្រើនរបៀប តាមរយៈ interface របស់ SQL ឬតាមរយៈ SQL Script៖

 • សូមធ្វើការបង្កើត Table តាមរយៈ script
 • បន្ទាប់ពីបង្កើតរួច សូមចុច F5 លើ keyboardឬចូលទៅកាន់ Execute icon

V.         ការបង្កើត Project

 • ដើម្បីបង្កើត Project ត្រូវចូលទៅកាន់
  • កម្មវិធី Microsoft Studio
 • ចុច “New Project…”
 • ត្រង់ Visual Basic -> Windows
 • សូមរើសយក Windows Forms Application
 • ត្រង់ Name: សូមបំពេញឈ្មោះ project
 • Location: សូម browse ទៅរកទីតាំងដើម្បីរក្សាទុក project
 • ចុច OK

VI.         ការបង្កើត Form

 • ដើម្បីបង្កើត Form យើងត្រូវ
  • Right click ​លើឈ្មោះ project
  • Add
  • Windows Form…
 • យើងទទួលបាន Form
 • សូមទាញ control ដូចរូបខាងក្រោម
 • សូមដាក់ឈ្មោះអោយ control និមួយៗក្នុង properties របស់វា

VII.         ការ implement កូដ

ក្រោយពីយើងផ្តល់ឈ្មោះអោយ control ទាំងនោះរួច សូមធ្វើការ implement កូដដូចខាងក្រោម

 • ជំហានទី១៖ បង្កើត connection ក្នុង module
  • Right click លើ project
  • Add
  • Module…
 • សូមធ្វើការសរសេរកូដដូចខាងក្រោម
 • ជំហានទី២៖ ធ្វើការសរសេរ function ដូចខាងក្រោម
 • ជំហានទី៣៖ ធ្វើការសរសេរកូដលើប៊ូតុង
  • Double click លើប៊ូតុង “Add”
 • Double click លើប៊ូតុង “Edit”
 • Double click លើប៊ូតុង “Delete”
 • Double click លើប៊ូតុង “DataGridview1”

VIII.         ការដំណើរការ project

 • ចុច Start
 • យើងនឹងទទួលបាន Form ដូចរូប
 • ធ្វើការ Add data
 • ចុចលើប៊ូតុង Add
 • ធ្វើការ Edit data
  • Double click លើ dataGridView
 • កែប្រែ data
 • ធ្វើការ Delete data
  • Double click លើ dataGridView