មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ SQL Joins

មាតិកា I.   តើអ្វីគឺជា SQL join? II. ប្រភេទនៃ SQL Joins III. ការប្រើប្រាស់ INNER JOIN IV. ការប្រើប្រាស់ LEFT JOIN V.  ការប្រើប្រាស់ RIGHT JOIN VI. ការប្រើប្រាស់ FULL JOIN VII.ការប្រើប្រាស់ CARTESIAN JOIN VIII.ការប្រើប្រាស់ SELF JOIN I.          តើអ្វីគឺជា SQL join? SQL Joins គឺមកពីពាក្យថា Structured Query Languages (SQL) ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលនូវសំនុំនៃទិន្នន័យក្នុង Tables ចាប់ពីពីរ (Two Tables) ឡើងទៅ។ មុនពេលចូលទៅស៊ីជម្រៅលម្អិអំពី SQL join សូមធ្វើការស្វែងយល់ថា តើ SQL គឺជាអ្វី? […]

ការប្រើប្រាស់ Transaction ក្នុង SQL Server

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. Properties of Transactions III. ប្រភេទនៃ Transaction I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើមានសំនុំ Statements ជាច្រើន ហើយពួកយើងចង់អោយ Statements ទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបាន execute ឬក៏មិនគួរ execute។ យើងអាចរក្សាទុក Statements ទាំងអស់នោះនៅខាងក្នុង Transactions។ Transaction ប្រាកដថា ការផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងឬគ្មានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើ។ II.         Properties of Transactions មាន properties នៃ transactions ចំនួន៤ ដែលត្រូវបានគេហៅថា ACID 1.) Atomicity:- នៅក្នុង Atomicity ដែល transaction និមួយៗគួរតែមាន unique number ដូច្នេះប្រសិនបើ transaction failed ឬក៏ abort  ក្នុងចំនុចណាមួយ យើងអាចមានភាពងាយស្រួល […]

របៀបប្រើប្រាស់ Entity Framework ជាមួយ CRUD ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ជំហានទី១៖ បង្កើត Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត Project IV. ជំហានទី៣៖ Add “ADO.Net Entity Data Model” V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត interface VI. ជំហានទី៥៖ សរសេរកូដក្នុង Code Behind VII.ជំហានទី៦៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះ នឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ entity framework ក្នុង asp.net ដោយមានការអនុវត្តន៍ពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ដើម្បីអាចចេញជាលទ្ធផល។ ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖ II.         ជំហានទី១៖ បង្កើត Table សូមធ្វើការបង្កើត table មួយដែលមានឈ្មោះថា “Student” សម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលតាមរយៈ interface យើងនឹងទទួលបាន table […]

របៀប Encrypt និង Decrypt connection string ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. របៀប Encryption Connection String III. របៀប Decryption Connection Strings I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើយើងមានវេបសាយជា shared web hosting service យើងប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីវេបសាយរបស់យើងដែលអាចត្រូវបានគេលួចយក (hack)។ នេះគឺជាអ្វីដែលពិតជានឹងអាចកើតមានឡើងគឺ user ធ្វើការ request តាមរយៈ HTTP នោះ web application របស់យើងដំណើរការនូវ request ដោយរួមមានការភ្ជាប់ទៅកាន់ database ហើយនិង return លទ្ធផលមកអោយ user វិញ។ ដូចនេះការ send connection string នៅលើ HTTP គឺគ្រាន់តែជា plain text តែប៉ុណ្ណោះ។ Encrypt ឬក៏ Decrypt Connection Strings […]

ការសិក្សាពីរបៀបលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុង Grid View ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ដោយប្រើប្រាស់ Check Box សម្រាប់អោយយើងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការលុប។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CheckBoxយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ SQL Statementយល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Grid View III.        តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍បាន លុះត្រាតែលោកអ្នកត្រូវមាន៖ កម្មវិធី Microsoft Visual […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD Operations នៅក្នុង GridView ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Web Interface VII. ជំហានទី៤៖ ការសរសេរកូដ ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយនឹង GridView នៅក្នុង ASP.NET Web Form។ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Projectយល់ដឹងអំពីការភ្ជាប់ connection […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Web Interface VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Connection ក្នុង Web.config VII.ជំហានទី៤៖ Implementation ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយភាសា ASP.NET Web Form។ នៅក្នុងមេរៀននេះដែរ ខ្ញុំសូមធ្វើការភ្ជាប់ database ទៅកាន់ Microsoft SQL server ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោមនេះ។ II.         […]

ការប្រើប្រាស់ Debugging ជាមួយ Logs នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  បង្កើត Android Project V.   ស្វែងយល់ពី Logs​ Method VI.  របៀបប្រើប្រាស់ Log Methods VII. ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ debugging នៅក្នុង android។ មូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើ debug គឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក error ឬក៏ bug ផ្សេងៗដែលកើតឡើងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេល development។ សារៈសំខាន់ចំពោះការ debug គឺជួយសន្សំពេលវេលានិងអាចរកឃើញកំហុសបានឆាប់រហ័ស ជាពិសេសយើងអាចតាមដាន process នៃការសរសេរកូដដោយមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពី Method របស់ Logs មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់យល់ដឹងអំពីរបៀបឆែកមើល Logsយល់ដឹងពីរបៀបសរសេរកូដជាមួយ method របស់ […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView ជាមួយ Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  របៀបបង្កើត Android Project V.   ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout សម្រាប់ Search VI.  ជំហានទី២៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. លទ្ទផល I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView នៅក្នុង Android ដែលអាចអោយលោកអ្នកងាយយល់និងសិក្សាពីលើវាបន្ថែមទៀត។ តើយើងប្រើ AutoCompleteTextView ដើម្បីអ្វី? ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយ ជាក់ស្តែងនៅក្នុង Search Engine របស់ Google នៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយនូវ Keyword ណាមួយដែលចង់ស្វែងរក នោះវានឹងផ្តល់នូវ Suggestion ពាក្យឬក៏ឃ្លាដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាមកអោយយើងឃើញ។ II.          គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង Android […]