ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ (Calculator) នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Android Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Layout VI.  ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. ជំហានទី៤៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខធម្មតាមួយ ដែលយើងអាចធ្វើការគណនានូវប្រមាណវិធី ដូចជា បូក ដក គុណ ចែក ជាដើម។ បន្ថែមពីនោះទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ implement បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រមាណវិធីពីជណិត (cos, sin, tan, cotan,…) ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែងាយយល់សូមធ្វើការអនុវត្តន៏ទាំងអស់គ្នាតាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុង Androidយល់ដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Design Layoutយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ Control Statementយល់ដឹងពីរបៀបប្រកាស Object […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Intent នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ប្រភេទនៃ intent V.   របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent VI.  របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent ដោយបោះ data មកជាមួយ VII. ការផ្ញើ Data ជាលក្ខណៈ Object ដោយប្រើប្រាស់ Intent I.          សេចក្តីផ្តើម Intent គឺជា simple message object ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង android components ដូចជា activities, contents providers, broadcast receivers ហើយនិង services ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Intent ក៏ជាការបើកនូវ Activity មួយទៅ Activity […]

ការសិក្សាពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Android Studio

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. របៀបបង្កើត Android Project V.  ពិពណ៌នាអំពី Structure របស់ Android Project VI. The Android Activity Lifecycle Methods VII.Reference I.          សេចក្តីផ្តើម Android Studio គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អោយយើងធ្វើការសរសេរនូវ android សម្រាប់ mobile app។ យើងអាចធ្វើការទាញយក latest version ពីក្នុងវេបសាយ https://developer.android.com។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង android studio រួមនឹងការពិពណ៌នាអំពី Android Project Structure។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ប្រភេទ Attributes នៃ Data Annotations V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model III. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Controller IV. ជំហានទី៤៖ បង្កើត View V.  ជំហានទី៥៖ Run Application I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations នៅក្នុង ASP.NET MVC ដើម្បីធ្វើការ validate នៅក្នុង class របស់ model។ ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារ user កុំអោយព្យាយាមធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Login Form ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Store procedure VII. ជំហានទី៤៖ ការប្រើប្រាស់ Entity Framework VIII. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Model class IX.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Controller X.   ជំហានទី៧៖ បង្កើត View XI.  ជំហានទី៨៖ ដំណើរការ Application I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Simple Login Form ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC ជាមួយនឹង […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Table និង Store Procedure VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត class controller VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត strongly typed View IX. ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ជាមួយភាសា ASP.NET MVC។ File upload ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ក្នុងការរក្សាទុក files, images, ក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗទៅក្នុង Server។ យើងមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនក្នុងការ […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Ajax និង Bootstrap ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Database ,Table និង Store Procedure VI. ជំហានទី៣៖ ធ្វើការបង្កើត Class Model VII. ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VIII. ជំហានទី៥៖ បង្កើត View. 10 IX. ជំហានទី៦៖ បង្កើត file javascript សម្រាប់ធ្វើការជាមួយ ajax X.  ជំហានទី៨៖ Run Application I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង ASP.NET MVC ជាមួយនឹង Ajax […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង VB.NET ជាមួយ SQL Server

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ការបង្កើត Table V.  ការបង្កើត Project VI. ការបង្កើត Form VII.ការ implement កូដ VIII.ការដំណើរការ project I.         សេចក្តីផ្តើម VB.NET គឺជា language programming មួយក្នុងចំណោម programming language​ជាច្រើន ដែលប្រើក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវ desktop application។ វាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនពិបាកក្នុងការសិក្សាឡើយ ដោយយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ internet និងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរ។ II.        គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Projectយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Formយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Moduleមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង VB.NET III.       តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍ បានយើងត្រូវមាន SQL […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I. សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. អ្វីទៅជា Model Binding? V.  No Binding VI. Simple Binding VII.Class Binding VIII.Complex Binding I. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding នៅក្នុង ASP.NET MVC។ ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតសូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីរអ្វីទៅជា Model Bindingយល់ដឹងពីដំណើរការរបស់ Model Bindingយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ programming code ជាមួយ asp.net mvc III. តម្រូវការ ដើម្បីអាចសិក្សា បានយើងត្រូវមាន Microsoft Visual […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បើក Solution Explorer ជំហានទី៣៖ បង្កើត Layout មួយទៀត ជំហានទី៤៖ សូមសរសេរកូដចូលក្នុង Laout “_DarkLayout.cshtml” ជំហានទី៥៖ បង្កើត View page និង add layout page “DarkLayout” ចូល ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។  Layout មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការឌីស្សាញចេញជាវេបសាយមួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការ implementation ។ ក្នុង Layout មួយជាធម្មតាមានដូចជា Header, Side Menu, […]