ការប្រើប្រាស់ Debugging ជាមួយ Logs នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  បង្កើត Android Project V.   ស្វែងយល់ពី Logs​ Method VI.  របៀបប្រើប្រាស់ Log Methods VII. ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ debugging នៅក្នុង android។ មូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើ debug គឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក error ឬក៏ bug ផ្សេងៗដែលកើតឡើងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេល development។ សារៈសំខាន់ចំពោះការ debug គឺជួយសន្សំពេលវេលានិងអាចរកឃើញកំហុសបានឆាប់រហ័ស ជាពិសេសយើងអាចតាមដាន process នៃការសរសេរកូដដោយមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពី Method របស់ Logs មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់យល់ដឹងអំពីរបៀបឆែកមើល Logsយល់ដឹងពីរបៀបសរសេរកូដជាមួយ method របស់ […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView ជាមួយ Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  របៀបបង្កើត Android Project V.   ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout សម្រាប់ Search VI.  ជំហានទី២៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. លទ្ទផល I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView នៅក្នុង Android ដែលអាចអោយលោកអ្នកងាយយល់និងសិក្សាពីលើវាបន្ថែមទៀត។ តើយើងប្រើ AutoCompleteTextView ដើម្បីអ្វី? ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយ ជាក់ស្តែងនៅក្នុង Search Engine របស់ Google នៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយនូវ Keyword ណាមួយដែលចង់ស្វែងរក នោះវានឹងផ្តល់នូវ Suggestion ពាក្យឬក៏ឃ្លាដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាមកអោយយើងឃើញ។ II.          គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង Android […]

លំហាត់អំពីការប្រើប្រាស់ Layout នៅក្នុង Android

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. បង្កើត Android Project V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout ក្នុង activity_main.xml VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Activities. VII.ជំហានទី៣៖ បង្កើត Intent ក្នុង class “MainActivity” VIII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត First Layout IX. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Second Layout X.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Third Layout I.          សេចក្តីផ្តើម ជាទូទៅការបង្កើត Layout នៅក្នុង Android មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើន អាស្រ័យទៅតាមអ្នក developer ម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើតតាមវិធីសាស្រ្តដោយជ្រើសរើសយក Layout ណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯង ហើយចំពោះលទ្ទផលវិញគឺចេញមកដូចតែគ្នាទេ។ […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ (Calculator) នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Android Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Layout VI.  ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. ជំហានទី៤៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខធម្មតាមួយ ដែលយើងអាចធ្វើការគណនានូវប្រមាណវិធី ដូចជា បូក ដក គុណ ចែក ជាដើម។ បន្ថែមពីនោះទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ implement បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រមាណវិធីពីជណិត (cos, sin, tan, cotan,…) ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែងាយយល់សូមធ្វើការអនុវត្តន៏ទាំងអស់គ្នាតាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុង Androidយល់ដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Design Layoutយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ Control Statementយល់ដឹងពីរបៀបប្រកាស Object […]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Intent នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ប្រភេទនៃ intent V.   របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent VI.  របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent ដោយបោះ data មកជាមួយ VII. ការផ្ញើ Data ជាលក្ខណៈ Object ដោយប្រើប្រាស់ Intent I.          សេចក្តីផ្តើម Intent គឺជា simple message object ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង android components ដូចជា activities, contents providers, broadcast receivers ហើយនិង services ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Intent ក៏ជាការបើកនូវ Activity មួយទៅ Activity […]

ការសិក្សាពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Android Studio

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. របៀបបង្កើត Android Project V.  ពិពណ៌នាអំពី Structure របស់ Android Project VI. The Android Activity Lifecycle Methods VII.Reference I.          សេចក្តីផ្តើម Android Studio គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អោយយើងធ្វើការសរសេរនូវ android សម្រាប់ mobile app។ យើងអាចធ្វើការទាញយក latest version ពីក្នុងវេបសាយ https://developer.android.com។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង android studio រួមនឹងការពិពណ៌នាអំពី Android Project Structure។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project […]

Xiaomi – MIUI 8 – Google Play Store: Authentication is required

Open your Google Play Store and got this annoy message: Authentication is required. You need to sign into your google account or Error while retrieving information from servers. It’s on my Xiaomi phone using MIUI 8 (latest), I frequently got this error, and of course searching the whole Internet just to find a right solution […]

What you need to know to use Android Studio

As I am mostly doing my stuff with Eclipse even though the Android studio came, I still work with Eclipse project for Android but as time comes, we cannot ignore the Android studio anymore because: Official Android document is only support for Android Studio More and more library today does not include any support (no […]

ADT plugin doesn’t show up in Eclipse After Install

On Eclipse, after install the Android Development Tool, restart it but do not see the Android menu (Android SDK Manager, AVD Manager etc.). Faced this issue on Eclipse Mars but in fact, it could be any eclipse that may happen for this kind of issue. To solve it, you just need: Inside Eclipse Window-> Perspective […]

How to Embed Khmer Unicode to AppYet Mobile App

Appyet.com is a good template app for creating Android app based on your website contents but it faces difficulty to make Khmer Unicode readable after build on some phone. By default AppYet App using browser feature which is able to view Khmer only for rooted device that have placed well the Khmer font (as my […]