Categories
Website

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery – Part IV

មាតិកា XIII.Traversing DOM Elements ដោយប្រើប្រាស់ jQuery នៅក្នុង jQuery library រួមបញ្ចូលនូវ methods ផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់នូវ DOM elements ដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ DOM។ ក្នុងតារាងខាងក្រោមបង្ហាញអំពី jQuery methods សម្រាប់ធ្វើការទៅ Traversing DOM elements រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញអំពីវិធីប្រើប្រាស់ jQuery traversing methods ដើម្បីទទួលយកនូវ DOM Elements jQuery each() Method jQuery each() method គឺត្រូវបានគេប្រើទៅលើ element ដែលជាក់លាក់ (ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ selector) ហើយនិង execute callback function សម្រាប់ element និមួយៗ។ រូបមន្ត       $('selector expression').each(callback function); ឧទាហរណ៍ លទ្ធផល […]

Categories
Website

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery – Part 3

មាតិកា XI. Manipulate HTML Attributes ដោយប្រើប្រាស់ jQuery XII.Manipulate DOM Element’s Dimensions ដោយប្រើប្រាស់ jQuery XI.       Manipulate HTML Attributes ដោយប្រើប្រាស់ jQuery ក្នុង table list jQuery methods ខាងក្រោមប្រើដើម្បី get ហើយនិង set value នៃ attribute, property, text ឬក៏ html. រូបភាពខាងក្រោម​ បង្ហាញអំពី jQuery methods ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការ​ access នូវ attribute របស់ DOM elements, properties ហើយនិង value។ jQuery attr() Method jQuery attr() […]

Categories
General

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery – Part 2

មាតិកា IX. jQuery Methods X.  DOM Manipulation Methods IX.        jQuery Methods កាលពីផ្នែកខាងលើ យើងបាននិយាយអំពី jQuery selector រួចមកហើយ។ jQuery selector ធ្វើការ find នូវ DOM elements ជាក់លាក់ណាមួយ ព្រមទាំងក្តោបវាដោយ jQuery Object។ ឧទាហរណ៍ document.getElementById() នៅក្នុង JavaScript វានឹង return DOM object ចំណែកឯ $(‘#id’) នឹង return នូវ jQuery object។ រូបខាងក្រោមបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់វា ដូចដែលយើងឃើញនៅលើរូបភាពខាងលើរួចហើយ function “document.getElementById” បាន return នូវ div element រីឯ jQuery selector វិញ […]

Categories
General

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. អ្វីទៅជា jQuery? V.  ហេតុអ្វីបានជាប្រើ jQuery? VI. វិធីប្រើប្រាស់ jQuery VII.Syntax របស់ jQuery VIII.jQuery Selectors I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ jQuery ហើយនិង​ Ajax ចាប់ពីចំនុចដំបូងឡើងទៅ ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាន។ ជាទូទៅ គេនិយមប្រើប្រាស់វាស្ទើរតែគ្រប់ពេល ពីព្រោះវា powerful ដែលអាចអោយយើងជាអ្នកសរសេរកូដដើម្បីអោយវាមានភាពរស់រវើកនិងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Web application របស់យើង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ jQuery ព្រមទាំង syntax ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកសិក្សាក្នុងការអនុវត្តន៍។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីអ្វីទៅជា jQuery យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ jQuery យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់​ Library […]

Categories
Khmer Unicode

Next Army: Pandoc?

Just come across on StackOverflow when trying to look around if any topic related to Khmer Unicode case. I got interesting on this post, technique to convert document with Khmer text to pdf, so likely it can do something more fun with our Khmer language. So, here is using the Pandoc, a universal document converter […]

Categories
General

Vue ChartJS – Pie/Doughnut – Outlabel

By default, the chartjs, chart type: Pie or Doughnut, we can have label inside or as legend, see at: https://www.chartjs.org/docs/latest/charts/doughnut.html To have out-label as above image, will need some challenge as specially with vuejs. The issue as stated in VueChartJS#20, I faced that too. Plugin I finally used “chartjs-plugin-piechart-outlabels” plugin and to challenge the issue#20 […]

Categories
PHP Website

Tips: The site is experiencing technical difficulties

Open the website, you receive a message: “This site is experiencing difficulties.“ And if you open admin page, it added another detail as: “This site is experiencing difficulties. Please check your site admin email inbox for instruction” So it’s telling you check email of an Admin user and of course, if you are lucky, you […]

Categories
ASP.net General

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I. សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. អ្វីទៅជា Model Binding? V.  No Binding VI. Simple Binding VII.Class Binding VIII.Complex Binding I. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding នៅក្នុង ASP.NET MVC។ ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតសូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីរអ្វីទៅជា Model Binding យល់ដឹងពីដំណើរការរបស់ Model Binding យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ programming code ជាមួយ asp.net mvc III. តម្រូវការ ដើម្បីអាចសិក្សា បានយើងត្រូវមាន […]

Categories
General

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត Layout ក្នុង CSS

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការប្រើប្រាស់ Bootstrap របៀបបង្កើត Grid Layout ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CSS មកពីពាក្យថា Cascading Style Sheets។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរចនាគេហៈទំព័រ ធ្វើអោយវេបសាយរបស់យើង មានសោភ័ណ្ឌភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរអោយទាក់ទាញ។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើត website template តាមរបៀបផ្សេងៗពីគ្នា ដូចជាប្រើប្រាស់ CSS code ទាំងស្រុង ឬក៏ប្រើប្រាស់ HTML យកមក design ហើយនិងប្រើប្រាស់ Bootstrap ដែលជាការពេញនិយមសម្រាប់ធ្វើវេបសាយលក្ខណៈ responsive ទៅតាមdevices ផ្សេងៗជាដើម។ ក្នុង Tutorial នេះដែរ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត Layout ឬក៏ Template ដោយប្រើប្រាស់នូវ Bootstrap ជាមួយ CSS យកបង្ហាញ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial […]

Categories
General

VueJS – Implement Oganization Chart with Title

I use this Vue Wrapper: OrgChart JS At first, I could not figure out the chart to display: name + title. Finally I got the point! Here how I go… Install npm install vue-orgchart -S And setting up the style per its website. Implementation export default { components: { VoBasic }, data () { return […]