ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត Repository folder និង Repository Class ជំហានទី៦៖ បង្កើត Method នៅក្នុង EmployeeController.cs file ជំហានទី៧៖ បង្កើត View ជំហានទី៨៖ ធ្វើការ Configure ActionLink ទៅលើ Edit និង delete records ជំហានទី៩៖ Configure RouteConfig.cs ដើម្បី set default action ជំហានទី១០៖ Run Application 1. […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD Store Procedure ក្នុង SQL Server

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Table ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។   2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure […]

VueJS – Implement Oganization Chart with Title

I use this Vue Wrapper: OrgChart JS At first, I could not figure out the chart to display: name + title. Finally I got the point! Here how I go… Install npm install vue-orgchart -S And setting up the style per its website. Implementation export default { components: { VoBasic }, data () { return […]

រៀបឯកសារសរសេរខ្មែរផង អង់គ្លេសផង (Prepare Doc for writing both English/Khmer)

នេះជាបញ្ហាធម្មតា និងដំបូងចំពោះអ្នកមិនធ្លាប់សរសេរឯកសារលើកម្មវិធី Microsoft Word ដែលមានខ្មែរផង អង់គ្លេសផង ប្តូរចុះប្តូរឡើងធ្វើអោយទម្រង់អក្សរមិនស្អាត។ Just a quick tip for those who start to write Khmer document which is mostly mixed with English word, it makes you hard to see the doc messup with different font face and not fast enough to write it. But here easy steps or remind you the ways. […]

Jasper Report is now Supported Khmer Unicode to Pdf

Thanks for another question on StackOverflow and the answer of user dada67, told us that Jasper added Khmer Unicode supports since version 6.2. I tested now on JasperReport 6.3 library with its existing sample in folder: jasperreports-6.3.0\demo\samples\unicode And now I could see it’s working good enough for Khmer rendering, just still one issue: When we […]

Bypass Excel CSV formula Conversion with Operator signs with Simple Practise

You might try to open a CSV file and got error with some columns with error “#NAME?”, it is because of the excel formula conversion issue when there is an operator sign (+, -) in front of the value of the cell as following example: Some solutions may suggest you to put some few spaces […]

Solving the recursive Json data generation in Java Spring

Let me presume a quick remark or note on the use of jsonManagedReference, jsonBackReference or JsonIdentityInfo annotation when you will manage to display json data from the entity while working on Spring 3 and Jackson. The work likely in case you need to exchange the data via Json such as developing application with AngularJS and […]

Windows 8 – Can’t move mouse to extended screen

You use extended screen on Windows 8 or 8.1 but you can’t move your mouse from one screen to another screen. It’s the same issue raised on SuperUser site but seem the solution unclear for me. Myself could solve it with changing the graphic option of Output (To) the extended desktop with Digital Display + […]

[Windows] Copy Long File Path Error, Internet Exporer

You copy from a location to another location and got error as describe as following message and picture: The file name(s) would be too long for the destination folder…. I got the error on my Windows 7, SP1. Of course, you can have the same issue on Windows 8. I use Windows Explorer to try […]

[Drupal] Disable secure connection (https://)

You might sometimes want or face issue that your drupal always redirect to secure connection (https://) protocol. You might want to disable it, especially in local development environment. Note: It’s always a good idea to have the secure connection in production server if it’s available, but normally it costs you extra on that feature on […]