របៀប Encrypt និង Decrypt connection string ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. របៀប Encryption Connection String III. របៀប Decryption Connection Strings I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើយើងមានវេបសាយជា shared web hosting service យើងប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីវេបសាយរបស់យើងដែលអាចត្រូវបានគេលួចយក (hack)។ នេះគឺជាអ្វីដែលពិតជានឹងអាចកើតមានឡើងគឺ user ធ្វើការ request តាមរយៈ HTTP នោះ web application របស់យើងដំណើរការនូវ request ដោយរួមមានការភ្ជាប់ទៅកាន់ database ហើយនិង return លទ្ធផលមកអោយ user វិញ។ ដូចនេះការ send connection string នៅលើ HTTP គឺគ្រាន់តែជា plain text តែប៉ុណ្ណោះ។ Encrypt ឬក៏ Decrypt Connection Strings […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ប្រភេទ Attributes នៃ Data Annotations V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model III. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Controller IV. ជំហានទី៤៖ បង្កើត View V.  ជំហានទី៥៖ Run Application I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Data Annotations នៅក្នុង ASP.NET MVC ដើម្បីធ្វើការ validate នៅក្នុង class របស់ model។ ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារ user កុំអោយព្យាយាមធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Login Form ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Store procedure VII. ជំហានទី៤៖ ការប្រើប្រាស់ Entity Framework VIII. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Model class IX.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Controller X.   ជំហានទី៧៖ បង្កើត View XI.  ជំហានទី៨៖ ដំណើរការ Application I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Simple Login Form ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC ជាមួយនឹង […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Table និង Store Procedure VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត class controller VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត strongly typed View IX. ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ជាមួយភាសា ASP.NET MVC។ File upload ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ក្នុងការរក្សាទុក files, images, ក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗទៅក្នុង Server។ យើងមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនក្នុងការ […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I. សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. អ្វីទៅជា Model Binding? V.  No Binding VI. Simple Binding VII.Class Binding VIII.Complex Binding I. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Model Binding នៅក្នុង ASP.NET MVC។ ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតសូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីរអ្វីទៅជា Model Bindingយល់ដឹងពីដំណើរការរបស់ Model Bindingយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ programming code ជាមួយ asp.net mvc III. តម្រូវការ ដើម្បីអាចសិក្សា បានយើងត្រូវមាន Microsoft Visual […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បើក Solution Explorer ជំហានទី៣៖ បង្កើត Layout មួយទៀត ជំហានទី៤៖ សូមសរសេរកូដចូលក្នុង Laout “_DarkLayout.cshtml” ជំហានទី៥៖ បង្កើត View page និង add layout page “DarkLayout” ចូល ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។  Layout មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការឌីស្សាញចេញជាវេបសាយមួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការ implementation ។ ក្នុង Layout មួយជាធម្មតាមានដូចជា Header, Side Menu, […]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ HTTPGET និង HTTPPOST ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ HttpGet HttpPost ភាពខុសគ្នារវាង HttpPost និង HttpGet method 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ HttpGet និង HttpPost នៅក្នុង ASP.NET MVC។ Method ទាំងពីរនេះគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ post data ពី client ទៅកាន់ server និងធ្វើការ get data ពី​ server មកវិញ។ ដើម្បីយល់បន្ថែមទៀតសូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីរអ្វីទៅជា HTTPGET និង HTTPPOST យល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាង HTTPGET និង HTTPPOST Method យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ HttpGet […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Form តាមរយៈវិធី៤យ៉ាងក្នុង ASP.NET

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model ជំហានទី៣៖ Forms – Weakly Typed ជំហានទី៤៖ Forms – Strongly Typed ជំហានទី៥៖ Forms – Strongly Typed Ajax (Asynchronous) ជំហានទី៦៖ ការប្រើប្រាស់ HTML Forms ជាមួយ Ajax និង JQuery 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Form​ តាមរយៈវិធី៤យ៉ាងដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីជំហាននីមួយៗក្នុងការ implementation កូដ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ […]

ការសិក្សាពីរបៀប Save Data ចូលទៅក្នុង Tables ច្រើន ដោយប្រើប្រាស់ Ajax ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database ,Table និង Store Procedure ជំហានទី៣៖ ធ្វើការ Add ADO.NET Entity data model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត View ជំហានទី៦៖ ប្រើប្រាស់ Ajax សម្រាប់ធ្វើការ send data ពី form ទៅកាន់ Server ជំហានទី៧៖ ធ្វើការបន្ថែម method object របស់ json សម្រាប់ធ្វើការ Save data ជំហានទី៨៖ Run Application 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table ជំហានទី៣៖ បង្កើត Class Model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត Repository folder និង Repository Class ជំហានទី៦៖ បង្កើត Method នៅក្នុង EmployeeController.cs file ជំហានទី៧៖ បង្កើត View ជំហានទី៨៖ ធ្វើការ Configure ActionLink ទៅលើ Edit និង delete records ជំហានទី៩៖ Configure RouteConfig.cs ដើម្បី set default action ជំហានទី១០៖ Run Application 1. […]