របៀបប្រើប្រាស់ Entity Framework ជាមួយ CRUD ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ជំហានទី១៖ បង្កើត Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត Project IV. ជំហានទី៣៖ Add “ADO.Net Entity Data Model” V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត interface VI. ជំហានទី៥៖ សរសេរកូដក្នុង Code Behind VII.ជំហានទី៦៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះ នឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ entity framework ក្នុង asp.net ដោយមានការអនុវត្តន៍ពីមួយជំហានទៅមួយជំហាន ដើម្បីអាចចេញជាលទ្ធផល។ ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖ II.         ជំហានទី១៖ បង្កើត Table សូមធ្វើការបង្កើត table មួយដែលមានឈ្មោះថា “Student” សម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលតាមរយៈ interface យើងនឹងទទួលបាន table […]

របៀប Encrypt និង Decrypt connection string ក្នុង ASP.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. របៀប Encryption Connection String III. របៀប Decryption Connection Strings I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើយើងមានវេបសាយជា shared web hosting service យើងប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីវេបសាយរបស់យើងដែលអាចត្រូវបានគេលួចយក (hack)។ នេះគឺជាអ្វីដែលពិតជានឹងអាចកើតមានឡើងគឺ user ធ្វើការ request តាមរយៈ HTTP នោះ web application របស់យើងដំណើរការនូវ request ដោយរួមមានការភ្ជាប់ទៅកាន់ database ហើយនិង return លទ្ធផលមកអោយ user វិញ។ ដូចនេះការ send connection string នៅលើ HTTP គឺគ្រាន់តែជា plain text តែប៉ុណ្ណោះ។ Encrypt ឬក៏ Decrypt Connection Strings […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Table និង Store Procedure VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត class controller VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត strongly typed View IX. ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project I.         សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត upload file ជាមួយភាសា ASP.NET MVC។ File upload ត្រូវបានគេប្រើញឹកញាប់ក្នុងការរក្សាទុក files, images, ក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗទៅក្នុង Server។ យើងមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនក្នុងការ […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បើក Solution Explorer ជំហានទី៣៖ បង្កើត Layout មួយទៀត ជំហានទី៤៖ សូមសរសេរកូដចូលក្នុង Laout “_DarkLayout.cshtml” ជំហានទី៥៖ បង្កើត View page និង add layout page “DarkLayout” ចូល ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។  Layout មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការឌីស្សាញចេញជាវេបសាយមួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការ implementation ។ ក្នុង Layout មួយជាធម្មតាមានដូចជា Header, Side Menu, […]

ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Form តាមរយៈវិធី៤យ៉ាងក្នុង ASP.NET

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Class Model ជំហានទី៣៖ Forms – Weakly Typed ជំហានទី៤៖ Forms – Strongly Typed ជំហានទី៥៖ Forms – Strongly Typed Ajax (Asynchronous) ជំហានទី៦៖ ការប្រើប្រាស់ HTML Forms ជាមួយ Ajax និង JQuery 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Form​ តាមរយៈវិធី៤យ៉ាងដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីជំហាននីមួយៗក្នុងការ implementation កូដ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ […]

ការសិក្សាពីរបៀប Save Data ចូលទៅក្នុង Tables ច្រើន ដោយប្រើប្រាស់ Ajax ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បង្កើត Database ,Table និង Store Procedure ជំហានទី៣៖ ធ្វើការ Add ADO.NET Entity data model ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller ជំហានទី៥៖ បង្កើត View ជំហានទី៦៖ ប្រើប្រាស់ Ajax សម្រាប់ធ្វើការ send data ពី form ទៅកាន់ Server ជំហានទី៧៖ ធ្វើការបន្ថែម method object របស់ json សម្រាប់ធ្វើការ Save data ជំហានទី៨៖ Run Application 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប […]

MenuItem – ImageUrl – No Action on Event Click, Chrome/Safari [ASP.net]

There is an issue with MenuItem control in ASP.net with Safari/Chrome, the menu is unable to click but it’s working fine with Firefox and IE when we want to use image icon for the menu. Example: <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" text="Home" imageurl="Images\Home.gif" tooltip="Home"/>   In Firefox, the MenuItem generated the full HTML fine as following: <span title="Home"> […]