រៀបឯកសារសរសេរខ្មែរផង អង់គ្លេសផង (Prepare Doc for writing both English/Khmer)

នេះជាបញ្ហាធម្មតា និងដំបូងចំពោះអ្នកមិនធ្លាប់សរសេរឯកសារលើកម្មវិធី Microsoft Word ដែលមានខ្មែរផង អង់គ្លេសផង ប្តូរចុះប្តូរឡើងធ្វើអោយទម្រង់អក្សរមិនស្អាត។ Just a quick tip for those who start to write Khmer document which is mostly mixed with English word, it makes you hard to see the doc messup with different font face and not fast enough to write it. But here easy steps or remind you the ways. […]

ENOGIT git is not installed or not in the PATH

You are running bower install and face this error, either on Windows or Unix like… The issue because you need to have git installed and run the project on the command prompt with git command support, without that you will face error on screen: ENOGIT git is not installed or not in the PATH Solution […]

Dell Inspiron 15 5000 series Wifi Issue [Windows 8]

Just received a Dell Inspiron 15 5000 series with Windows 8.1 installed. It’s likely that most of the time, there is an issue with Wifi connectivity, it cannot well connected or connected but no Internet connection while other devices are fine. When we are going a bit far from the router, in my case, almost […]

Windows 8 – Useful Shortcuts for Daily Use

Let’s bookmark, most of useful shortcuts we need for our daily life with Windows 8/8.1, we’ll need most of them.   Shortcut Description Windows Key + D Show Desktop Windows Key + C Open Charms Menu Windows Key + F Charms Menu – Search Windows Key + H Charms Menu – Share Windows Key + […]

[Windows] Copy Long File Path Error, Internet Exporer

You copy from a location to another location and got error as describe as following message and picture: The file name(s) would be too long for the destination folder…. I got the error on my Windows 7, SP1. Of course, you can have the same issue on Windows 8. I use Windows Explorer to try […]

Free Solution – Encrypted Drive – BitLocker [Windows]

Drive encryption is very important for users, especially if you want to keep your data safe when your computer could access from many people, or in case you lost your computer but want to keep data out of those people to have it. Windows user could have it free from Windows 7, it called BitLocker, […]

Link Two Folders for Data Synchronization in Windows

In some cases, you need two folders in your PC to be synchronized to each other, example synchronize data between folders in your dropbox to local PC in order to save your time in copy it back or some other cases. Here I would like to show a simple way to use in Windows 7 […]

បំលែង Jar ឬ Java project ទៅជា EXE file ដោយ​របៀប​ណា?

ខ្ញុំមាន​ Project in Java បន្ទាប់ពី Compile និង​ Package វាជា Jar file ហើយ​។ តើ​ត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ម៉េច អាច​ប្រើវា ជា EXE file ប្រើ​ក្នុង Windows XP or Windows 7 បាន? សូមជួយ​ប្រាប់ពីរបៀបផង និងពិសេស តើមាន Freeware ឬ Free software សំរាប់ធ្វើការងារនេះអត? អរគុណទុកជាមុន។