ខ្ញុំមាន​ Project in Java បន្ទាប់ពី Compile និង​ Package វាជា Jar file ហើយ​។ តើ​ត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ម៉េច អាច​ប្រើវា ជា EXE file ប្រើ​ក្នុង Windows XP or Windows 7 បាន?

សូមជួយ​ប្រាប់ពីរបៀបផង និងពិសេស តើមាន Freeware ឬ Free software សំរាប់ធ្វើការងារនេះអត? អរគុណទុកជាមុន។