សួរស្តី ខ្ញុំ​មានបញ្ហាជាមួយ List Box and List View Control នៅ​ក្នុង VB.Net

ចង់សួរថា៖

  1. តើ List Box and List View ជា​អ្វី?
  2. តើប្រើ​ពេលណា? ប្រើ​ដូចម្តេច? រួមទាំង Coding ដើម្បី​ប្រើ​វាបាន ។

ខ្ញុំប្រើ Visual Studio 2008