ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD ក្នុង VB.NET ជាមួយ SQL Server

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ការបង្កើត Table V.  ការបង្កើត Project VI. ការបង្កើត Form VII.ការ implement កូដ VIII.ការដំណើរការ project I.         សេចក្តីផ្តើម VB.NET គឺជា language programming មួយក្នុងចំណោម programming language​ជាច្រើន ដែលប្រើក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវ desktop application។ វាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនពិបាកក្នុងការសិក្សាឡើយ ដោយយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ internet និងឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរ។ II.        គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Projectយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Formយល់ដឹងពីការបង្កើត បង្កើត Moduleមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD ក្នុង VB.NET III.       តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍ បានយើងត្រូវមាន SQL […]

របៀបបង្កើត Report ដោយប្រើប្រាស់ Report Viewer ជាមួយភាសា VB.NET

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង  តម្រូវការ ជំហ៊ានទី១៖ បង្កើត Database និង Table ជំហ៊ានទី២៖ បង្កើត VB Project នៅក្នុង Visual Studio ជំហ៊ានទី៣៖ បង្កើត Form1 សម្រាប់ Search Data ជំហ៊ានទី៤៖ បង្កើត Form2 សម្រាប់បង្ហាញ Report ជំហ៊ានទី៥៖ បង្កើត Dataset ជំហ៊ានទី៦៖ របៀប Update Dataset ជំហ៊ានទី៧៖ បង្កើត Report Template ជំហ៊ានទី៨៖ Add Dataset ទៅក្នុង Report ជំហ៊ានទី៩៖ ដំណើរការ Project (Run Project) 1. សេចក្តីផ្តើម Report មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរបាយការណ៍ផ្សេងៗ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមើល ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ន ដូចជាព័ត៌មាននិយោជិក […]

អ្វីជា List Box និង List View Control និង​របៀប​ប្រើ នៅ​ក្នុង VB.Net?

សួរស្តី ខ្ញុំ​មានបញ្ហាជាមួយ List Box and List View Control នៅ​ក្នុង VB.Net ចង់សួរថា៖ តើ List Box and List View ជា​អ្វី? តើប្រើ​ពេលណា? ប្រើ​ដូចម្តេច? រួមទាំង Coding ដើម្បី​ប្រើ​វាបាន ។ ខ្ញុំប្រើ Visual Studio 2008