ពេល Setup Windows 7 រួច ដំឡើង​កម្មវិធី Microsoft Office 2007 តែវាយ Font Limon អត់ចេញជើង ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ?