ភ្លេច Password របស់ File Excel

​ខ្ញុំមាន File សំខានៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​ជា File Excel ក៏ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​បានភ្លេច Password ទៅហើយ។ ខ្ញុំប្រើ​ MS Excel 2007. តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ដើម្បីបើកបាន?

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.