របៀបប្រើប្រាស់ Command Lines ជាមួយ Git

របៀបប្រើប្រាស់Command Line ជាមួយ Git User Guide Version 1.0 ១.​សេចក្តីផ្តើម – ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ Git? ក្នុងការប្រើប្រាស់ Git វាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកDeveloper ធ្វើការ Push និង Pull Projects ចូល/ចេញទៅក្នុង Server។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ បែងចែកការងារ (Tasks) ទៅអោយក្រុម (Team) និងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមនិមួយៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំបាទក៏ទើបតែចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នូវ Git សម្រាប់ធ្វើការទៅលើ project ដែរ។ ដូចនេះរាល់ការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់មានការខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមិនសូវត្រឹមត្រូវ សូមជួយណែនាំក៏ដូចជាកែតម្រូវរាល់ពាក្យពេចន៏ដែលបានបកស្រាយជូនផងដែរ។ នេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែរខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូ ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារមើលនៅពេលដែលយើងភ្លេច។ ២.​តម្រូវការ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Git បាន យើងចាំបាច់ត្រូវមាន៖ Tool មួយឈ្មោះថា Git ដោយចូលទៅdownload នៅក្នុង Website https://gitforwindows.org/ បន្ទាប់មកធ្វើការ Setup វា […]

ENOGIT git is not installed or not in the PATH

You are running bower install and face this error, either on Windows or Unix like… The issue because you need to have git installed and run the project on the command prompt with git command support, without that you will face error on screen: ENOGIT git is not installed or not in the PATH Solution […]

Using Git as using SVN – First time for SVN Users

Now there is still in trouble when I am now need to switch in a big project group to use Git instead of SVN. Before I made a research on Git but it was intended to working alone or with few people on small projects, it won’t get me trouble much. Now it’s different, I […]

Git Beginner – What should I know about git to shart working?

Git is one popular source control nowadays. I have worked with CVS, SVN and just now get to know git. Things I have done so far: Installation I install it on my Windows 8 & Windows XP (32 bits): Download the Git for Windows installer package. I installed Git-1.8.3-preview20130601.exe I used all default installation instruction […]