របៀបតម្លើង ionic ក្នុង windows

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ តម្លើង NodeJs ជំហានទី២៖ បង្កើត Apps 1. សេចក្តីផ្តើម Ionic គឺជា open source framework ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការ develop នូវ mobile applications។ វាផ្តល់នូវ tools ហើយនិង services មួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការ build នូវ mobile UI អោយមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ users (native look and feel)​។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី របៀប install ionic យល់ដឹងអំពី របៀប run app យល់ដឹងអំពីការបង្កើត App 3. តម្រូវការ ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយ […]

ENOGIT git is not installed or not in the PATH

You are running bower install and face this error, either on Windows or Unix like… The issue because you need to have git installed and run the project on the command prompt with git command support, without that you will face error on screen: ENOGIT git is not installed or not in the PATH Solution […]

Execute NodeJS npm via maven pom.xml [Links]

It might be you are trying to search for “execute command npm.cmd windows via maven pom.xml”, likely you are from Java development environment that mostly love to do with maven. Here, following 3 articles would help, I don’t pick one to showup but there are some options available: 1. Building Frontend as a Part of […]

How to create maven bower grunt angularjs project

I just published an article on Webapp structure with maven, here I would like to add another structure with AngularJS project for my Quickstart series. The first procedure is the same for maven that you need to read the previous article. Install AngularJS Generator npm install -g generator-angular Generate AngularJS Webapp Structure yo angular Next, […]

Grunt Serve – grunt-connect-proxy – Cannot read property ‘prototype’ of undefined

Starting grunt server via: grunt serve and got following error Loading "connect_proxy.js" tasks…ERROR >> TypeError: Cannot read property 'prototype' of undefined The issue seems already raised on grunt-connect-proxy module already and it has already fixed for the new version, if you still face the error above, please try following command to solve it: rm -rf […]