ខ្ញុំចង់ប្រើ Text Editor របស់ WP ខ្ញុំប្រើ WP latest តើត្រូវសរសេរកូដយ៉ាងម៉េចបានអាចប្រើវាបាន?