ដំបូង Android project របស់ខ្ញុំគឺប្រើ AVD សំរាប់ Android v3.1 ខ្ញុំបាន​ប្តូរ Project ទៅ version 2.3 ហើយភ្ញាប់វាទៅ AVD ថ្មីសំរាប់ជំនាន់ហ្នឹង​។

ហើយខ្ញុំបានប្តូរ Main Class ក្នុង AndroidManifest.xml ពេល Run project ក៏ជួប Error:

1. Error ទី​ ១

Error generating final archive: java.io.FileNotFoundException: [..]\bin\resources.ap_ does not exist

2. Error នៅបន្ទាត់ទី ២

Unparsed aapt error(s)! Check the console for output.

តើមកពីបញ្ហាអ្វី? ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណា?