ពេល​ Run Android App ដែលទុកយូរមកហើយមានជួបបញ្ហានេះ៖

Error generating final archive: Debug Certificate expired on 8/18/11 6:53 PM​

Unknown    Android Packaging Problem

តើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណា?