តើបញ្ចូលខ្មែរយ៉ូនីកូដយ៉ាងម៉េច?

ខ្ញុំចង់បញ្ចូលខ្មែរយ៉ូនីកូដនៅលើ Windows 7 តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ?

Published by osify

Find us via: Twitter, Facebook

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.