របៀបបង្កើត Project Spring Boot ជាមួយ JSP

១.​សេចក្តីផ្តើម

Spring Boot មានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់កាត់បន្ថយក្នុងការសរសេរកូដបានច្រើន ដោយវារួមមាននូវ Features ដូចតទៅៈ

 • Create stand-alone Spring applications
 • Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files)
 • Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration
 • Automatically configure Spring whenever possible
 • Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration
 • Absolutely no code generation and no requirement for XML configuration

២.​តម្រូវការ

តម្រូវការសម្រាប់បង្កើត Spring Boot ត្រូវមានៈ

 • Spring Boot 1.4.2.RELEASE
 • Spring 4.3.4.RELEASE
 • Tomcat Embed 8.5.6
 • Maven 2, 3
 • Java 7, 8

៣.រចនាសម្ព័ន្ធ Project

ខាងក្រោមនេះគឺជា Project Structure ដែលបាន Generate រួចរាល់ ដូចរូបខាងក្រោម

៤.​ការបង្កើត Project

ដើម្បីបង្កើត Project ជាមួយ Spring Boot បាន យើងមានវិធីចំនួន២យ៉ាងគឺ

 • តាមរយៈ Eclipse IDE ឬ Spring Suit Tool (STS )
 • តាមរយៈ Spring Initializr (website: https://start.spring.io/)

ដូចនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីការបង្កើត project តាមវិធីសាស្រ្តនិមួយៗ៖

 • បង្កើត Project តាមរយៈ Eclipse IDE
  • File
  • New
  • Other…
  • ត្រង់ Spring Boot
  • សូមជ្រើសរើសយក Spring Starter Project
  • ចុច Next
  • សូមបំពេញពត៍មានខាងលើ
  • ចុច Next
  • ចុច Next
  • សូមចុច Finish
  • រង់ចាំបន្តិច ដើម្បីអោយ Project ធ្វើការ Build និង ទាញយក dependencies ពី Internet។
   • ចំណាំៈ ដើម្បីបង្កើត Project ជាមួយ Spring / Spring Boot ទាមទារអោយយើងភ្ជាប់ជាមួយ Internet។
 • បង្កើត Project តាមរយៈ Spring Initializr
  • ចូលទៅកាន់ Website: https://start.spring.io/
   • Group: ឈ្មោះ Package នៃ Project
   • Artifact: ឈ្មោះ Project
   • Search for dependencies: ជា dependencies ដែលនឹងត្រូវ import ចូលទៅក្នុង ​Project របស់យើង។ ក្នុងនេះដែរ យើងអាច Skip វា ចាំដាក់នៅពេលក្រោយក៏បាន។
  • សូមចុចលើ Switch to the full version ដើម្បីជ្រើសរើស Options មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ Project
  • បន្ទាប់មកចុច លើប៊ូតុង Generate Project
  • បន្ទាប់មកសូម save project
  • សូម Extract file
  • ចូលទៅ Eclipse ដើម្បី Import project
   • File
   • Import …
   • ត្រង់ Maven
   • យក Existing Maven Projects
   • Click Next
   • ចុច Browse ទៅរក Project directory
   • ចុច Finish
   • យើងនឹងឃើញ Project ក្នុង Eclipse ដូចរូប
  • សូមចុចលើ xml យើងនឹងទទួលបាន dependencies មួយចំនួនដូចខាងក្រោម

៥.​ការ Implementation

 • ក្នុង Java Resources à src/main/java
 • package “com.sysome.spring”
  • SpringExampleApplication.java1. ត្រូវ extends ចេញពី class “SpringBootServletInitializer”
  • 2. SpringBootServletInitializer run a SpringApplication from a traditional
 • WAR deployment
 • បង្កើត នូវ Spring Controller មួយឈ្មោះ “WelcomeController.java”
 • ក្នុង Java Resources –> src/main/java
 • package “com.sysome.spring”
 • បង្កើត នូវ JSP file មួយឈ្មោះ “welcome.jsp”
  • សូមបង្កើត file jsp ក្នុង src/main/webapp/WEB-INF/jsp/welcome.jsp
 • បង្កើត នូវ CSS file មួយឈ្មោះ “main.css”
  • /src/main/resources/static/css/main.css
  • សូមចុចលើ file “application.properties”
   • /src/main/resources/application.properties
  • ក្រោយពីយើងបង្កើត files ទាំងនោះរួចរាល់ហើយ យើងនឹងទទូលបាន Structure ថ្មីដូចរូប

៦.​ដំណើរការ Project (Run Project)

ដើម្បី Run Project បាន​យើងត្រូវ

 • ចុច Mouse ស្តាំលើ project
 • យក​ Run As
 • យក Java Application ឬ Spring Boot App
 • ពេលនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម
 • សូមបើក Browser រួចវាយនៅលើ Address bar “localhost:8080”
  • Localhost:8080 –> យើងអាចប្តូរport បាន ដោយសារកុំព្យូទ័រនេះគឺមាន port 8080
 • វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចរូប

 

Published by sysomeho

Ho Sysome obtains B.S. degree in Computer Science from Phnom Penh Internation University (PPIU) in 2013 and currently studying Master of Science in IT (MSIT) at Asia Euro University (AEU). He worked as an IT Officer at Microfinance Institute and Bank in Phnom Penh. He is familar in programming language such as VB.NET, Java (Java2EE, Spring), Codeigniter, Laravel, mysql, sql server and so on. He enjoys sharing knowledges, learns from other, and develop himself. Find him on Facebook: Spy Ro, Linkedin: Sysome HO.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.