១.​សេចក្តីផ្តើម

Spring Boot មានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់កាត់បន្ថយក្នុងការសរសេរកូដបានច្រើន ដោយវារួមមាននូវ Features ដូចតទៅៈ

 • Create stand-alone Spring applications
 • Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files)
 • Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration
 • Automatically configure Spring whenever possible
 • Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration
 • Absolutely no code generation and no requirement for XML configuration

២.​តម្រូវការ

តម្រូវការសម្រាប់បង្កើត Spring Boot ត្រូវមានៈ

 • Spring Boot 1.4.2.RELEASE
 • Spring 4.3.4.RELEASE
 • Tomcat Embed 8.5.6
 • Maven 2, 3
 • Java 7, 8

៣.រចនាសម្ព័ន្ធ Project

ខាងក្រោមនេះគឺជា Project Structure ដែលបាន Generate រួចរាល់ ដូចរូបខាងក្រោម

៤.​ការបង្កើត Project

ដើម្បីបង្កើត Project ជាមួយ Spring Boot បាន យើងមានវិធីចំនួន២យ៉ាងគឺ

 • តាមរយៈ Eclipse IDE ឬ Spring Suit Tool (STS )
 • តាមរយៈ Spring Initializr (website: https://start.spring.io/)

ដូចនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីការបង្កើត project តាមវិធីសាស្រ្តនិមួយៗ៖

 • បង្កើត Project តាមរយៈ Eclipse IDE
  • File
  • New
  • Other…
  • ត្រង់ Spring Boot
  • សូមជ្រើសរើសយក Spring Starter Project
  • ចុច Next
  • សូមបំពេញពត៍មានខាងលើ
  • ចុច Next
  • ចុច Next
  • សូមចុច Finish
  • រង់ចាំបន្តិច ដើម្បីអោយ Project ធ្វើការ Build និង ទាញយក dependencies ពី Internet។
   • ចំណាំៈ ដើម្បីបង្កើត Project ជាមួយ Spring / Spring Boot ទាមទារអោយយើងភ្ជាប់ជាមួយ Internet។
 • បង្កើត Project តាមរយៈ Spring Initializr
  • ចូលទៅកាន់ Website: https://start.spring.io/
   • Group: ឈ្មោះ Package នៃ Project
   • Artifact: ឈ្មោះ Project
   • Search for dependencies: ជា dependencies ដែលនឹងត្រូវ import ចូលទៅក្នុង ​Project របស់យើង។ ក្នុងនេះដែរ យើងអាច Skip វា ចាំដាក់នៅពេលក្រោយក៏បាន។
  • សូមចុចលើ Switch to the full version ដើម្បីជ្រើសរើស Options មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ Project
  • បន្ទាប់មកចុច លើប៊ូតុង Generate Project
  • បន្ទាប់មកសូម save project
  • សូម Extract file
  • ចូលទៅ Eclipse ដើម្បី Import project
   • File
   • Import …
   • ត្រង់ Maven
   • យក Existing Maven Projects
   • Click Next
   • ចុច Browse ទៅរក Project directory
   • ចុច Finish
   • យើងនឹងឃើញ Project ក្នុង Eclipse ដូចរូប
  • សូមចុចលើ xml យើងនឹងទទួលបាន dependencies មួយចំនួនដូចខាងក្រោម

៥.​ការ Implementation

 • ក្នុង Java Resources à src/main/java
 • package “com.sysome.spring”
  • SpringExampleApplication.java1. ត្រូវ extends ចេញពី class “SpringBootServletInitializer”
  • 2. SpringBootServletInitializer run a SpringApplication from a traditional
 • WAR deployment
 • បង្កើត នូវ Spring Controller មួយឈ្មោះ “WelcomeController.java”
 • ក្នុង Java Resources –> src/main/java
 • package “com.sysome.spring”
 • បង្កើត នូវ JSP file មួយឈ្មោះ “welcome.jsp”
  • សូមបង្កើត file jsp ក្នុង src/main/webapp/WEB-INF/jsp/welcome.jsp
 • បង្កើត នូវ CSS file មួយឈ្មោះ “main.css”
  • /src/main/resources/static/css/main.css
  • សូមចុចលើ file “application.properties”
   • /src/main/resources/application.properties
  • ក្រោយពីយើងបង្កើត files ទាំងនោះរួចរាល់ហើយ យើងនឹងទទូលបាន Structure ថ្មីដូចរូប

៦.​ដំណើរការ Project (Run Project)

ដើម្បី Run Project បាន​យើងត្រូវ

 • ចុច Mouse ស្តាំលើ project
 • យក​ Run As
 • យក Java Application ឬ Spring Boot App
 • ពេលនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម
 • សូមបើក Browser រួចវាយនៅលើ Address bar “localhost:8080”
  • Localhost:8080 –> យើងអាចប្តូរport បាន ដោយសារកុំព្យូទ័រនេះគឺមាន port 8080
 • វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចរូប