ការសិក្សាពីរបៀបលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុង Grid View ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ដោយប្រើប្រាស់ Check Box សម្រាប់អោយយើងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការលុប។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CheckBoxយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ SQL Statementយល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Grid View III.        តម្រូវការ ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍បាន លុះត្រាតែលោកអ្នកត្រូវមាន៖ កម្មវិធី Microsoft Visual […]