មាតិកា

I.    សេចក្តីផ្តើម

II.   គោលបំណង

III. តម្រូវការ

IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table

V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project

VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx

VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs

VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី

I.          សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីលុប Records ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ដោយប្រើប្រាស់ Check Box សម្រាប់អោយយើងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការលុប។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម។

II.         គោលបំណង

ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី

 • យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CheckBox
 • យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ SQL Statement
 • យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Grid View

III.        តម្រូវការ

ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍បាន លុះត្រាតែលោកអ្នកត្រូវមាន៖

 • កម្មវិធី Microsoft Visual Studio (2008,2010,2013,2015,2017) ឬ Latest Version
 • Microsoft SQL Server Management សម្រាប់ version ណាមួយក៏បាន

ក្នុងការអនុវត្តន៍នៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំប្រើនូវ

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Microsoft SQL Server Management 2014

IV.       ជំហានទី១៖ បង្កើត Table

សូមធ្វើការបង្កើត Table មួយដែលមាន Fields ដូចខាងក្រោម៖

 • យើងនឹងទទួលបានដូចរូប
 • រួចសូមបញ្ចូលទិន្នន័យមួយចំនួនចូលទៅក្នុង Table របស់លោកអ្នក

V.          ជំហានទី២៖ បង្កើត Project

ដើម្បីបង្កើត Project បានសូមចូលទៅកាន់

 • File à New à Project
 • Visual C# à Web à ASP.NET Web Application
 • សូមមើលមេរៀនមុនៗពីរបៀបបង្កើត Project

VI.         ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx

 • បើក file “Default.aspx” ដើម្បីធ្វើការសរសរកូដ បង្កើតនូវ Layout
 • បន្ទាប់មកលុបកូដដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនចោល
 • បន្ទាប់មកទៀតសូមសរសេរកូដខាងក្រោមចូល
 • សូមចូលទៅកាន់ Design យើងនឹងទទួលបាន Layout

VII.          ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs

សូមធ្វើការសរសេរកូដខាងក្រោមចូល

VIII.          ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី

សូមដំណើរការកម្មវិធីដូចខាងក្រោម

 • ចុចលើរូប icon
 • ជ្រើសរើសយកប្រភេទ Browser ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ដំណើរការជាមួយ
 • ឬម្យ៉ាងវិញទៀត យើងក៏អាចធ្វើការចុចលើ Keyboard “F5” ដើម្បីដំណើរការ
 • យើងនឹងទទួលបាន
 • សូមធីកលើ Records ដែលអ្នកចង់លុប
 • ក្រោយពីយើងធីកលើ Records ហើយនិងចុចលើ Button “Delete Records” រួច