មាតិកា

I.    សេចក្តីផ្តើម

II.   គោលបំណង

III. តម្រូវការ

IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Table

V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Project

VI.  ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx

VII. ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs

VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត page “Seccess.aspx”

IX.  ជំហានទី៦៖ បើក page “Seccess.aspx.cs”

X.   ជំហានទី៧៖ ដំណើរការកម្មវិធី

I.          សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីការបង្កើត login page ជាមួយ Session។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោកអ្នកនឹងមានគំនិតក្នុងការប្រើប្រាស់ Session ដែលត្រឹមត្រូវ។ ជាទូទៅ Session មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដោយវាផ្តល់ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានសុវត្ថិភាព។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលអាចអោយអ្នកយល់ពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន។

II.         គោលបំណង

ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី

 • យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត  Session
 • យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ SQL Statement

III.        តម្រូវការ

ដើម្បីអាចអនុវត្តន៍បាន លុះត្រាតែលោកអ្នកត្រូវមាន៖

 • កម្មវិធី Microsoft Visual Studio (2008,2010,2013,2015,2017) ឬ Latest Version
 • Microsoft SQL Server Management សម្រាប់ version ណាមួយក៏បាន

ក្នុងការអនុវត្តន៍នៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំប្រើនូវ

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Microsoft SQL Server Management 2014

IV.       ជំហានទី១៖ បង្កើត Table

សូមធ្វើការបង្កើត Table មួយដែលមាន Fields ដូចខាងក្រោម៖

 • យើងនឹងទទួលបានដូចរូប

V.          ជំហានទី២៖ បង្កើត Project

ដើម្បីបង្កើត Project Web Form បានសូមចូលទៅកាន់

 • File > New > Project
 • Visual C# > Web > ASP.NET Web Application
 • សូមមើលមេរៀនមុនៗពីរបៀបបង្កើត Project

VI.         ជំហានទី៣៖ បើក Default.aspx

 • បើក file “Default.aspx” ដើម្បីធ្វើការសរសរកូដ បង្កើតនូវ Layout
 • បន្ទាប់មកលុបកូដដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនចោល
 • បន្ទាប់មកទៀតសូមសរសេរកូដខាងក្រោមចូល
 • សូមចូលទៅកាន់ Design យើងនឹងទទួលបាន Layout

VII.          ជំហានទី៤៖ បើក Default.aspx.cs

សូមធ្វើការសរសេរកូដខាងក្រោមចូល

 • សូមចូលទៅកាន់ Design យើងនឹងទទួលបាន Layout

VIII.          ជំហានទី៥៖ បង្កើត page “Seccess.aspx”

ចូរបង្កើត page មួយទៀតដើម្បីធ្វើការបង្ហាញលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើការ Login ដោយជោគជ័យ

IX.          ជំហានទី៦៖ បើក page “Seccess.aspx.cs”

សូមធ្វើការសរសេរកូដខាងក្រោមចូល

X.          ជំហានទី៧៖ ដំណើរការកម្មវិធី

សូមដំណើរការកម្មវិធីដូចខាងក្រោម

 • ចុចលើរូប icon
 • ជ្រើសរើសយកប្រភេទ Browser ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ដំណើរការជាមួយ
 • ឬម្យ៉ាងវិញទៀត យើងក៏អាចធ្វើការចុចលើ Keyboard “F5” ដើម្បីដំណើរការ
 • យើងនឹងទទួលបាន
 • ប្រសិនបើយើងមិនបានបញ្ចូលព័ត៌មាន
 • ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ
 • នៅពេលដែលអ្នកចុចលើប៊ូតុង Logout វានឹង redirect ទៅកាន់ page login វិញ
 • កំណត់ចំណាំ៖
  • URL នៅពេលដែលអ្នក login ដោយជោគជ័យ
 • URL ក្រោយពីអ្នកបានចុច Logout
 • ដូចដែលអ្នកបានឃើញច្បាស់ពី url របស់ page success ហើយ ហើយនៅពេលដែលអ្នកចុច Logout រួច copy URL នោះទៅ paste លើ address bar វានឹងមិនដំណើរការឡើយ