Categories
General

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery – Part 2

មាតិកា IX. jQuery Methods X.  DOM Manipulation Methods IX.        jQuery Methods កាលពីផ្នែកខាងលើ យើងបាននិយាយអំពី jQuery selector រួចមកហើយ។ jQuery selector ធ្វើការ find នូវ DOM elements ជាក់លាក់ណាមួយ ព្រមទាំងក្តោបវាដោយ jQuery Object។ ឧទាហរណ៍ document.getElementById() នៅក្នុង JavaScript វានឹង return DOM object ចំណែកឯ $(‘#id’) នឹង return នូវ jQuery object។ រូបខាងក្រោមបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់វា ដូចដែលយើងឃើញនៅលើរូបភាពខាងលើរួចហើយ function “document.getElementById” បាន return នូវ div element រីឯ jQuery selector វិញ…

Categories
General

ការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ jQuery

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. អ្វីទៅជា jQuery? V.  ហេតុអ្វីបានជាប្រើ jQuery? VI. វិធីប្រើប្រាស់ jQuery VII.Syntax របស់ jQuery VIII.jQuery Selectors I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ jQuery ហើយនិង​ Ajax ចាប់ពីចំនុចដំបូងឡើងទៅ ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាន។ ជាទូទៅ គេនិយមប្រើប្រាស់វាស្ទើរតែគ្រប់ពេល ពីព្រោះវា powerful ដែលអាចអោយយើងជាអ្នកសរសេរកូដដើម្បីអោយវាមានភាពរស់រវើកនិងទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Web application របស់យើង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ jQuery ព្រមទាំង syntax ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកសិក្សាក្នុងការអនុវត្តន៍។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីអ្វីទៅជា jQuery យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ jQuery យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់​ Library…

Categories
Database

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ SQL UNION, UNION ALL និង Inline View

មាតិកា I.   ការប្រើប្រាស់ SQL UNION II. ការប្រើប្រាស់ SQL UNION ALL III. ការប្រើប្រាស់ SQL Inline View I.          ការប្រើប្រាស់ SQL UNION គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ SQL UNION query គឺដើម្បីធ្វើការ combine នូវ results របស់ queries ចំនួន២បញ្ចូលគ្នា។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងអាចនិយាយបានថា នៅពេលដែលប្រើ UNION មានតែ unique values តែមួយគត់ដែលត្រូវបាន returned (ស្រដៀងទៅនឹង SELECT DISTINCT)។ Syntax នៅក្នុង [SQL Statement 1] និង [SQL Statement 2] ត្រូវតែមានប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នា (same data type)…

Categories
Database

ការស្វែងយល់អំពីរបៀបបង្កើត Login, User, assign Permission នៅក្នុង Microsoft SQL Server

មាតិកា I.     របៀបបង្កើត Login II.   របៀបបង្កើត User III. របៀប assign permission ទៅអោយ user I.          របៀបបង្កើត Login ដើម្បីបង្កើត login សម្រាប់ចូលទៅក្នុង​ SQL server យើងត្រូវ៖ ចុចលើ Security Logins បន្ទាប់មកវាលោតផ្ទាំងមួយឡើង ដោយចូលទៅកាន់ ជ្រើសរើសយក SQL Server authentication បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ ចុច OK ពេលនោះយើងនឹងបាន login ដូចរូប ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងក៏អាចបង្កើត login តាមរយៈ T-SQL command II.          របៀបបង្កើត User User គឺជា account ដែលយើងអាចបង្កើតដើម្បធ្វើការ access SQL server។ ដើម្បីបង្កើត user…

Categories
Database

ការស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃ SQL Statements នៅក្នុង Microsoft SQL Server

មាតិកា I.   អ្វីទៅជា SQL? II. ប្រភេទនៃ SQL Statements III. Reference I.          អ្វីទៅជា SQL? SQL មកពីពាក្យថា Structure Query Language ដែលវាមានគោលបំណងចំបងបំផុតសម្រាប់ធ្វើការ Query ទិន្នន័យនៅក្នុង Relational Database Management System (RDBMS)។ Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc. ប្រើប្រាស់នូវ SQL សម្រាប់ Query ទិន្នន័យ ដែលវាមាន syntax ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ។ II.          ប្រភេទនៃ SQL Statements SQL Statements ត្រូវបានគេបែងចែកជា៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដែលមានដូចខាងក្រោម៖ DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DDL (DATA DEFINITION…

Categories
PHP

Khmer Text on PDF, Works on mPDF

Here, how the story could explain in this result As you see, it’s working! mPDF (https://github.com/mpdf/mpdf) is originally extended from FPDF (http://fpdf.org/) It has some wrapper such as in Laravel and other PHP framework. To make it works, we need to understand how to put the custom font and in mPDF it has a configuration…

Categories
ASP.net

របៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត MVC project IV. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Entity data model V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VI. ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងធ្វើការទៅលើការប្រើប្រាស់ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC ដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយ ដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាន។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួល ដោយយើងមិនចាំបាច់បង្កើត class Model ដោយខ្លួនឯងទេ ដោយវាបាន Generate class អោយយើងស្រាប់ចេញពី entity Table របស់យើងទាំងស្រុង។ ដើម្បីកាន់តែយល់បន្ថែមទៀត សូមលោកអ្នកអនុវត្តន៍តាមជំហានដែលខ្ញុំបានណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ។ II.        ជំហានទី១៖ បង្កើត Database…

Categories
Khmer Unicode

Next Army: Pandoc?

Just come across on StackOverflow when trying to look around if any topic related to Khmer Unicode case. I got interesting on this post, technique to convert document with Khmer text to pdf, so likely it can do something more fun with our Khmer language. So, here is using the Pandoc, a universal document converter…

Categories
ASP.net

ការប្រើប្រាស់ ViewBag, ViewData, TempDataក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ការប្រើប្រាស់ ViewBag III. ការប្រើប្រាស់ ViewData IV. ការប្រើប្រាស់ TempData V.  ភាពខុសគ្នារវាង ViewData, ViewBag, និង TempData I.          សេចក្តីផ្តើម ViewBag, ViewData និង TempData គឺជា Objects ដែលមាននៅក្នុង ASP.NET MVC ហើយ object ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបោះទិន្នន័យនៅក្នុង scenarios ផ្សេងៗគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជា Scenarios ដែលយើងអាចយក object ទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ បោះទិន្នន័យចេញពី Controller ទៅកាន់ View បោះទិន្នន័យចេញពី action មួយទៅកាន់ action មួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង controller តែមួយ បោះទិន្នន័យរវាង Controllers ទៅកាន់ Controller បោះទិន្នន័យតាមរយៈការ…

Categories
ASP.net

ស្វែងយល់អំពី Entity Framework

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  អ្វីទៅជា Entity Framework? III. អ្វីទៅជា Object-Relational Mapping Framework? IV. ស្វែងយល់អំពី Entity Framework Features V.  ស្វែងយល់អំពី Entity Framework Latest Versions VI. ឯកសារយោង I.          សេចក្តីផ្តើម ពីមុនឡើយ .Net 3.5 ក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍យើងច្រើនតែប្រើដើម្បីសរសេរកូដ ADO.NET ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការ  Perform CRUD ជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ ចំពោះបញ្ហានេះយើងត្រូវបង្កើតការភ្ជាប់ជាមួយ Database ដោយបើកការភ្ជាប់ (Open Connection), Create DataSet ដើម្បីប្រមូលយក (fetch) ឬបញ្ជូនទិន្នន័យ (submit data) ទៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យ (database) ហើយបំលែងទិន្នន័យពី DataSet ទៅជា .NET Objects…