ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD Operations នៅក្នុង GridView ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III. តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Database និង Table VI.  ជំហានទី៣៖ បង្កើត Web Interface VII. ជំហានទី៤៖ ការសរសេរកូដ ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយនឹង GridView នៅក្នុង ASP.NET Web Form។ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Projectយល់ដឹងអំពីការភ្ជាប់ connection [...]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ CRUD ជាមួយ ASP.NET Web Form

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Web Interface VI. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Connection ក្នុង Web.config VII.ជំហានទី៤៖ Implementation ក្នុង Code Behind VIII.ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ជាមួយភាសា ASP.NET Web Form។ នៅក្នុងមេរៀននេះដែរ ខ្ញុំសូមធ្វើការភ្ជាប់ database ទៅកាន់ Microsoft SQL server ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមអនុវត្តន៍តាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោមនេះ។ II.         [...]

ការប្រើប្រាស់ Debugging ជាមួយ Logs នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  បង្កើត Android Project V.   ស្វែងយល់ពី Logs​ Method VI.  របៀបប្រើប្រាស់ Log Methods VII. ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ debugging នៅក្នុង android។ មូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើ debug គឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក error ឬក៏ bug ផ្សេងៗដែលកើតឡើងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេល development។ សារៈសំខាន់ចំពោះការ debug គឺជួយសន្សំពេលវេលានិងអាចរកឃើញកំហុសបានឆាប់រហ័ស ជាពិសេសយើងអាចតាមដាន process នៃការសរសេរកូដដោយមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពី Method របស់ Logs មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់យល់ដឹងអំពីរបៀបឆែកមើល Logsយល់ដឹងពីរបៀបសរសេរកូដជាមួយ method របស់ [...]

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView ជាមួយ Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  របៀបបង្កើត Android Project V.   ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout សម្រាប់ Search VI.  ជំហានទី២៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. លទ្ទផល I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ AutoCompleteTextView នៅក្នុង Android ដែលអាចអោយលោកអ្នកងាយយល់និងសិក្សាពីលើវាបន្ថែមទៀត។ តើយើងប្រើ AutoCompleteTextView ដើម្បីអ្វី? ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយ ជាក់ស្តែងនៅក្នុង Search Engine របស់ Google នៅពេលដែលយើងធ្វើការវាយនូវ Keyword ណាមួយដែលចង់ស្វែងរក នោះវានឹងផ្តល់នូវ Suggestion ពាក្យឬក៏ឃ្លាដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាមកអោយយើងឃើញ។ II.          គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង Android [...]

លំហាត់អំពីការប្រើប្រាស់ Layout នៅក្នុង Android

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. បង្កើត Android Project V.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Layout ក្នុង activity_main.xml VI. ជំហានទី២៖ បង្កើត Activities. VII.ជំហានទី៣៖ បង្កើត Intent ក្នុង class “MainActivity” VIII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត First Layout IX. ជំហានទី៥៖ បង្កើត Second Layout X.  ជំហានទី៦៖ បង្កើត Third Layout I.          សេចក្តីផ្តើម ជាទូទៅការបង្កើត Layout នៅក្នុង Android មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើន អាស្រ័យទៅតាមអ្នក developer ម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើតតាមវិធីសាស្រ្តដោយជ្រើសរើសយក Layout ណាមួយដែលលោកអ្នកគិតថាវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯង ហើយចំពោះលទ្ទផលវិញគឺចេញមកដូចតែគ្នាទេ។ [...]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ (Calculator) នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Android Project V.   ជំហានទី២៖ បង្កើត Layout VI.  ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដក្នុង MainActivity VII. ជំហានទី៤៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខធម្មតាមួយ ដែលយើងអាចធ្វើការគណនានូវប្រមាណវិធី ដូចជា បូក ដក គុណ ចែក ជាដើម។ បន្ថែមពីនោះទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ implement បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងប្រមាណវិធីពីជណិត (cos, sin, tan, cotan,…) ផងដែរ។ ដើម្បីកាន់តែងាយយល់សូមធ្វើការអនុវត្តន៏ទាំងអស់គ្នាតាមជំហាននីមួយៗដូចខាងក្រោម។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុង Androidយល់ដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Design Layoutយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ Control Statementយល់ដឹងពីរបៀបប្រកាស Object [...]

ការសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Intent នៅក្នុង Android

មាតិកា I.    សេចក្តីផ្តើម II.   គោលបំណង III.  តម្រូវការ IV.  ប្រភេទនៃ intent V.   របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent VI.  របៀបបើក activity ថ្មីជាមួយ intent ដោយបោះ data មកជាមួយ VII. ការផ្ញើ Data ជាលក្ខណៈ Object ដោយប្រើប្រាស់ Intent I.          សេចក្តីផ្តើម Intent គឺជា simple message object ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាង android components ដូចជា activities, contents providers, broadcast receivers ហើយនិង services ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Intent ក៏ជាការបើកនូវ Activity មួយទៅ Activity [...]

ការសិក្សាពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Android Studio

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. របៀបបង្កើត Android Project V.  ពិពណ៌នាអំពី Structure របស់ Android Project VI. The Android Activity Lifecycle Methods VII.Reference I.          សេចក្តីផ្តើម Android Studio គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អោយយើងធ្វើការសរសេរនូវ android សម្រាប់ mobile app។ យើងអាចធ្វើការទាញយក latest version ពីក្នុងវេបសាយ https://developer.android.com។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Project នៅក្នុង android studio រួមនឹងការពិពណ៌នាអំពី Android Project Structure។ II.         គោលបំណង ក្រោយពីអនុវត្តន៍តាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី យល់ដឹងអំពីរបៀបបង្កើត Project [...]

VBA MS Access for 32-bits / 64-bits – PtrSafe declaration

Open a MS Access VBA 2016 64-bits The message is clear: The expression On Load you entered as the event property setting produced the following error: The code in this project​ must be updated for use on 64-bit system. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute. So the [...]

VBA Converting Khmer Numeric to Ascii for TextBox Number

Have you ever found this when you type Number using Khmer Unicode Keyboard ? The error message: The value you entered isn't valid for this field.For example, you may have entered text in a numeric field or a number that is larger than the FieldSize settings permits.MS Access 2010 Above error is simple for us [...]