Categories
Database

ការស្វែងយល់អំពីរបៀបបង្កើត Login, User, assign Permission នៅក្នុង Microsoft SQL Server

មាតិកា I.     របៀបបង្កើត Login II.   របៀបបង្កើត User III. របៀប assign permission ទៅអោយ user I.          របៀបបង្កើត Login ដើម្បីបង្កើត login សម្រាប់ចូលទៅក្នុង​ SQL server យើងត្រូវ៖ ចុចលើ Security Logins បន្ទាប់មកវាលោតផ្ទាំងមួយឡើង ដោយចូលទៅកាន់ ជ្រើសរើសយក SQL Server authentication បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ ចុច OK ពេលនោះយើងនឹងបាន login ដូចរូប ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងក៏អាចបង្កើត login តាមរយៈ T-SQL command II.          របៀបបង្កើត User User គឺជា account ដែលយើងអាចបង្កើតដើម្បធ្វើការ access SQL server។ ដើម្បីបង្កើត user […]

Categories
Database

ការស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃ SQL Statements នៅក្នុង Microsoft SQL Server

មាតិកា I.   អ្វីទៅជា SQL? II. ប្រភេទនៃ SQL Statements III. Reference I.          អ្វីទៅជា SQL? SQL មកពីពាក្យថា Structure Query Language ដែលវាមានគោលបំណងចំបងបំផុតសម្រាប់ធ្វើការ Query ទិន្នន័យនៅក្នុង Relational Database Management System (RDBMS)។ Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc. ប្រើប្រាស់នូវ SQL សម្រាប់ Query ទិន្នន័យ ដែលវាមាន syntax ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ។ II.          ប្រភេទនៃ SQL Statements SQL Statements ត្រូវបានគេបែងចែកជា៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដែលមានដូចខាងក្រោម៖ DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DDL (DATA DEFINITION […]

Categories
PHP

Khmer Text on PDF, Works on mPDF

Here, how the story could explain in this result As you see, it’s working! mPDF (https://github.com/mpdf/mpdf) is originally extended from FPDF (http://fpdf.org/) It has some wrapper such as in Laravel and other PHP framework. To make it works, we need to understand how to put the custom font and in mPDF it has a configuration […]

Categories
ASP.net

របៀបប្រើប្រាស់ CRUD ជាមួយ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ជំហានទី១៖ បង្កើត Database និង Table III. ជំហានទី២៖ បង្កើត MVC project IV. ជំហានទី៣៖ បង្កើត Entity data model V.  ជំហានទី៤៖ បង្កើត Controller VI. ជំហានទី៥៖ ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងធ្វើការទៅលើការប្រើប្រាស់ Entity Framework ក្នុង ASP.NET MVC ដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយ ដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាន។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួល ដោយយើងមិនចាំបាច់បង្កើត class Model ដោយខ្លួនឯងទេ ដោយវាបាន Generate class អោយយើងស្រាប់ចេញពី entity Table របស់យើងទាំងស្រុង។ ដើម្បីកាន់តែយល់បន្ថែមទៀត សូមលោកអ្នកអនុវត្តន៍តាមជំហានដែលខ្ញុំបានណែនាំដូចខាងក្រោមនេះ។ II.        ជំហានទី១៖ បង្កើត Database […]

Categories
Khmer Unicode

Next Army: Pandoc?

Just come across on StackOverflow when trying to look around if any topic related to Khmer Unicode case. I got interesting on this post, technique to convert document with Khmer text to pdf, so likely it can do something more fun with our Khmer language. So, here is using the Pandoc, a universal document converter […]

Categories
ASP.net

ការប្រើប្រាស់ ViewBag, ViewData, TempDataក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  ការប្រើប្រាស់ ViewBag III. ការប្រើប្រាស់ ViewData IV. ការប្រើប្រាស់ TempData V.  ភាពខុសគ្នារវាង ViewData, ViewBag, និង TempData I.          សេចក្តីផ្តើម ViewBag, ViewData និង TempData គឺជា Objects ដែលមាននៅក្នុង ASP.NET MVC ហើយ object ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបោះទិន្នន័យនៅក្នុង scenarios ផ្សេងៗគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជា Scenarios ដែលយើងអាចយក object ទាំងនោះមកប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ បោះទិន្នន័យចេញពី Controller ទៅកាន់ View បោះទិន្នន័យចេញពី action មួយទៅកាន់ action មួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង controller តែមួយ បោះទិន្នន័យរវាង Controllers ទៅកាន់ Controller បោះទិន្នន័យតាមរយៈការ […]

Categories
ASP.net

ស្វែងយល់អំពី Entity Framework

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  អ្វីទៅជា Entity Framework? III. អ្វីទៅជា Object-Relational Mapping Framework? IV. ស្វែងយល់អំពី Entity Framework Features V.  ស្វែងយល់អំពី Entity Framework Latest Versions VI. ឯកសារយោង I.          សេចក្តីផ្តើម ពីមុនឡើយ .Net 3.5 ក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍យើងច្រើនតែប្រើដើម្បីសរសេរកូដ ADO.NET ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការ  Perform CRUD ជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ ចំពោះបញ្ហានេះយើងត្រូវបង្កើតការភ្ជាប់ជាមួយ Database ដោយបើកការភ្ជាប់ (Open Connection), Create DataSet ដើម្បីប្រមូលយក (fetch) ឬបញ្ជូនទិន្នន័យ (submit data) ទៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យ (database) ហើយបំលែងទិន្នន័យពី DataSet ទៅជា .NET Objects […]

Categories
PHP

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ PHP CRUD

មាតិកា I.   បង្កើត Database & Table II. បង្កើត Files php III. សរសេរកូដក្នុង config.php IV. សរសេរកូដក្នុង index.php V.  សរសេរកូដក្នុង add.php VI. សរសេរកូដក្នុង edit.php VII.សរសេរកូដក្នុង delete.php VIII.ដំណើរការកម្មវិធី I.          បង្កើត Database & Table ចូលទៅក្នុង phpMyAdmin ដើម្បីបង្កើត database មួយដែលមានឈ្មោះថា “crud_db” បន្ទាប់មកបង្កើត Table មួយដែលមានឈ្មោះ “users” ព្រមទាំង fields ដូចខាងក្រោម II.          បង្កើត Files php សូមធ្វើការបង្កើត folder មួយដែលមានឈ្មោះថា “crud_v1” ដាក់ក្នុង xampp à htdocs […]

Categories
General

Vue ChartJS – Pie/Doughnut – Outlabel

By default, the chartjs, chart type: Pie or Doughnut, we can have label inside or as legend, see at: https://www.chartjs.org/docs/latest/charts/doughnut.html To have out-label as above image, will need some challenge as specially with vuejs. The issue as stated in VueChartJS#20, I faced that too. Plugin I finally used “chartjs-plugin-piechart-outlabels” plugin and to challenge the issue#20 […]

Categories
ASP.net

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Action Method ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. បង្កើត Project III. បង្កើត Controller IV. ការអនុវត្តន៍ V.  ការបង្កើត Trace I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ Action Method ក្នុង ASP.NET MVC។ ខាងក្រោមនេះនឹងអនុវត្តន៍នៅក្នុង Controller តាមដំណាក់កាលដូចតទៅ៖ II.         បង្កើត Project សូមធ្វើការបង្កើត Project ជាមួយ ASP.NET MVC New Project Visual C# Web ASP.NET Web Application ចុច OK យក MVC OK III.          បង្កើត Controller សូមបង្កើត Controller ថ្មីមួយទៀតដោយដាក់ឈ្មោះថា “StudentController” Right […]