Categories
ASP.net

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Action Method ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. បង្កើត Project III. បង្កើត Controller IV. ការអនុវត្តន៍ V.  ការបង្កើត Trace I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ Action Method ក្នុង ASP.NET MVC។ ខាងក្រោមនេះនឹងអនុវត្តន៍នៅក្នុង Controller តាមដំណាក់កាលដូចតទៅ៖ II.         បង្កើត Project សូមធ្វើការបង្កើត Project ជាមួយ ASP.NET MVC New Project Visual C# Web ASP.NET Web Application ចុច OK យក MVC OK III.          បង្កើត Controller សូមបង្កើត Controller ថ្មីមួយទៀតដោយដាក់ឈ្មោះថា “StudentController” Right…

Categories
ASP.net

ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ Input Validation ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. Validation Annotations I.          សេចក្តីផ្តើម Validation របស់ user input គឺជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ application programmer។ application គួរតែអនុញ្ញាតិតែ user input ទិន្នន័យដែលត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុង ASP.NET MVC framework ផ្តល់នូវ built-in annotation ដែលអាចអោយយើង apply ទៅលើ properties នៃ Model។ វាធ្វើការ validate នៅពេលបញ្ចូល ហើយបង្ហាញនូវ message ដែលត្រឹមត្រូវទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ II.         Validation Annotations Annotations Description Required វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើត required field. DisplayName វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ text ដែលយើងចង់បានដើម្បីបង្ហាញនៅលើ fields. StringLength…

Categories
ASP.net

ស្វែងយល់អំពី HTML Helpers ក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ការប្រើប្រាស់ Inline HTML Helpers III. ការប្រើប្រាស់ Built-In HTML Helpers I.          សេចក្តីផ្តើម HTML Helper គ្រាន់តែជា method ដែល return នូវ HTML string​ តែប៉ុណ្ណោះ។ String អាចតំណាងអោយប្រភេទនៃ content ដែលយើងចង់បាន។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រើប្រាស់ HTML Helper ដើម្បី render នូវ HTML tags ដូចជា HTML <input>, <button> និង <img> tag ជាដើម។ យើងក៏អាចធ្វើការបង្កើត HTML Helper ដោយខ្លួនឯង ដើម្បី render នូវ content ដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើន…

Categories
ASP.net

សេចក្តីផ្តើមក្នុង ASP.NET MVC

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. ការប្រើប្រាស់ Model – View – Controller III. គុណសម្បត្តិរបស់ MVC Pattern IV. ASP.NET MVC vs Web Forms I.          សេចក្តីផ្តើម ASP.NET MVC គឺជា web development framework របស់ Microsoft ដែលប្រើប្រាស់ .NET Framework។ ប្រសិនបើយើងចង់បង្កើត Web application ដោយប្រើប្រាស់ .NET Framework ដូចជា C# ឬ VB.NET។ ASP.NET គឺជាជម្រើសដើម្បីយកទៅបង្កើតវាឡើង។ ក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពន្យល់អ្វីជា MVC ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC ជំនួសអោយ ASP.NET Web Forms។ MVC…

Categories
Visual Basic.Net

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត Import XML File និង Text File ទៅក្នុង SQL Server ជាមួយ VB.NET

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II.  គោលបំណង III. តម្រូវការ IV. ជំហានទី១៖ បង្កើត Project V.  ជំហានទី២៖ បង្កើត Form Control VI. ជំហានទី៣៖ សរសេរកូដទៅលើ Control នីមួយៗ VII.ជំហានទី៤៖ បង្កើត Table VIII.ជំហានទី៥៖ បង្កើត File IX. ជំហានទី៦៖ Run application I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាពីរបៀប Import xml file និង text file ចូលទៅក្នុង SQL Server ជាមួយភាសា VB.NET។ ចំពោះរបៀបនៃការសរសេរកូដមានច្រើនទម្រង់និងបច្ចេកទេសនីមួយៗរបស់ programmer ម្នាក់ៗ ហើយក្នុងមេរៀននេះផងដែរ លោកអ្នកអាចយកទៅធ្វើជាគំនិត ឬក៏ច្នៃប្រឌិតទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញបន្ថែមបានតាមការគួរ។ ដើម្បីកាន់តែយល់ ខ្ញុំនិងធ្វើការពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗ ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់។ សូមធ្វើការអនុវត្តន៍តាមជំហានដូចខាងក្រោមនេះ។…

Categories
NodeJS

Offline Web App (PWA) – Reading

Offline Web App that could come with the server-side, we need to learn some technique. Of course, we can use JS LocalStorage but it’ll not enough or good enough to serve for some complex data/process, we need one that can access faster, thanks to “LocalForage” library that can be used like “Local Storage”. Somehow, I…

Categories
C Sharp

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Class Members ក្នុងភាសា C# programming

មាតិកា I.   ស្វែងយល់អំពី C# Class Members II. ស្វែងយល់អំពី Fields III. ស្វែងយល់អំពី Object Methods IV. របៀបប្រើប្រាស់ Multiple Classes I.          ស្វែងយល់អំពី C# Class Members គ្រប់ Fields ហើយនិង Methods ទាំងអស់នៅខាងក្នុង Classes ជាទូទៅត្រូវបានគេដឹងថាជា “Class Members” ឧទាហរណ៍៖ បង្កើត Class មួយដែលមានឈ្មោះថា “Car” ជាមួយ class members មានដូចជា field ចំនួន ២ (two fields) និង Method ចំនួន ១ (one method) II.          ស្វែងយល់អំពី Fields កាលពីលើកមុនយើងបានបកស្រាយរួចមកហើយអំពីអថេរ…

Categories
C Sharp

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ Classes & Objects ក្នុងភាសា C# programming

មាតិកា I.   Classes & Objects II. របៀបបង្កើត Class III. របៀបបង្កើត Object IV. របៀបប្រើប្រាស់ Multiple Objects V.  របៀបប្រើប្រាស់ Multiple Classes I.          Classes & Objects C# គឺជាភាសារ Object Oriented Programming (OOP) Language ដែលរាល់គ្រប់យ៉ាងមានទៅដោយ classes នឹង objects ជាមួយនឹង attributes និង methods របស់វា។ ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុង ជីវិតរស់នៅជាក់ស្តែង ដូចជា ឡាន (car) គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជា Object។ ឡាន (Car) គឺមាន attributes ដូចជា ទម្ងន់ (weight) និង ពណ៌…

Categories
PHP

Laravel : Customize Pagination on API Resource Collection

Laravel from 5.5 / 5.6 has been tested with this solution! You want to wrap your model collection into a resource collection but as you might using the Vue-Pagination which need to be outwrapping the meta and links key. So, you want something as expected output above related to pagination keys. In short, here is…

Categories
PHP Website

Tips: The site is experiencing technical difficulties

Open the website, you receive a message: “This site is experiencing difficulties.“ And if you open admin page, it added another detail as: “This site is experiencing difficulties. Please check your site admin email inbox for instruction” So it’s telling you check email of an Admin user and of course, if you are lucky, you…