Categories
PHP

មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ជាមួយ Laravel

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. របៀបបង្កើត Project III. បង្កើត Database Connection និង បង្កើត Table IV. បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង MySQL table I.          សេចក្តីផ្តើម ក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត Project ជាមួយ Laravel Framework ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ CRUD ផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងយល់ដឹងពីរបៀបភ្ជាប់ connection ទៅកាន់ database ដោយប្រើប្រាស់ MySQL។ II.         របៀបបង្កើត Project ដើម្បីបង្កើត Project យើងត្រូវចូលទៅកាន់ command prompt (cmd) រួចវាយនូវ command ដូចខាងក្រោម៖ វាកំពុងតែធ្វើការ Generate project សូមធ្វើការរង់ចាំ… សូមចូលទៅមើលក្នុង directory path យើងនឹងទទួលបាន project […]

Categories
ASP.net

របៀប Upload Image នៅក្នុង ASP.NET Web Form ជាមួយ Database

មាតិកា I.   បង្កើត Database និង Table II. បង្កើត Connection III. បង្កើត Form សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យ IV. ដំណើរការកម្មវិធី I.          បង្កើត Database និង Table សូមធ្វើការបង្កើត Database ក្នុង SQL server ដោយដាក់ឈ្មោះ Database ដែលអ្នកចង់បាន ក្នុងលំហាត់នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា“SampDB”។បន្ទាប់មកទៀតសូមធ្វើការបង្កើត Table មួយដោយដាក់ឈ្មោះថា“employees” ដោយមាន fields ដូចរូប៖ II.          បង្កើត Connection សូមបើក Web.config រួចសរសេរ connection string ដូចខាងក្រោម៖ III.          បង្កើត Form សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យ បង្កើតនូវ form សម្រាប់អាចអោយ user ធ្វើការបញ្ចូលនូវទិន្នន័យក៏ដូចជា image សម្រាប់ upload […]

Categories
ASP.net

របៀប Upload និង Download File ចេញពី Folder នៅក្នុង ASP.NET Web Form

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. បង្កើត User Interface III. សរសេរកូដក្នុង Code Behind IV. ដំណើរការកម្មវិធី I.          សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកពីរបៀប upload files, download files, និង delete files ចេញពី folder (directory) នៅលើ Hard Drive របស់យើង។ រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគឺនៅលើ ASP.NET GridView ដោយមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ users។ II.         បង្កើត User Interface ក្រោយពីបង្កើត project នៅក្នុង ASP.net រួចបង្កើត folder មួយដោយដាក់ឈ្មោះថា “Uploads” ដើម្បីធ្វើការផ្ទុកនូវ Files ដែលបាន uploaded សូមធ្វើការសរសេរកូដដើម្បីអាចអោយយើងធ្វើការទៅលើវា III.          សរសេរកូដក្នុង Code […]

Categories
Database

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ SQL Table & View

មាតិកា I.   ការបង្កើត Table II. ការប្រើប្រាស់ SQL View I.          ការបង្កើត Table នៅក្នុង relational database ទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុង tables។ យើងអាចបង្កើត tables បានច្រើននៅក្នុង database របស់យើង ដោយអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងស្ថាប័នរបស់យើង។ ដូច្នេះការបង្កើត Table ដោយប្រើប្រាស់ CREATE TABLE statement គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងរបស់ SQL។ មុនពេលដែលយើងចូលទៅស៊ីជម្រៅទៅលើ SQL syntax សម្រាប់បង្កើត CREAE TABLE យើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពី Table ជាមុនសិន។ Table គឺជាការបង្កើតឡើងដោយ rows និង columns។ Row និមួយៗតំណាងអោយចំណែកនៃទិន្នន័យ (data) ហើយ columns និមួយៗតំណាងអោយសមាសភាគនៃ data។ ឧទាហរណ៌ ប្រសិនបើយើងមាន table មួយសម្រាប់កត់ត្រានូវ […]

Categories
Database

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ SQL Joins

មាតិកា I.   តើអ្វីគឺជា SQL join? II. ប្រភេទនៃ SQL Joins III. ការប្រើប្រាស់ INNER JOIN IV. ការប្រើប្រាស់ LEFT JOIN V.  ការប្រើប្រាស់ RIGHT JOIN VI. ការប្រើប្រាស់ FULL JOIN VII.ការប្រើប្រាស់ CARTESIAN JOIN VIII.ការប្រើប្រាស់ SELF JOIN I.          តើអ្វីគឺជា SQL join? SQL Joins គឺមកពីពាក្យថា Structured Query Languages (SQL) ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលនូវសំនុំនៃទិន្នន័យក្នុង Tables ចាប់ពីពីរ (Two Tables) ឡើងទៅ។ មុនពេលចូលទៅស៊ីជម្រៅលម្អិអំពី SQL join សូមធ្វើការស្វែងយល់ថា តើ SQL គឺជាអ្វី? […]

Categories
Database

ការប្រើប្រាស់ Transaction ក្នុង SQL Server

មាតិកា I.   សេចក្តីផ្តើម II. Properties of Transactions III. ប្រភេទនៃ Transaction I.          សេចក្តីផ្តើម ប្រសិនបើមានសំនុំ Statements ជាច្រើន ហើយពួកយើងចង់អោយ Statements ទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបាន execute ឬក៏មិនគួរ execute។ យើងអាចរក្សាទុក Statements ទាំងអស់នោះនៅខាងក្នុង Transactions។ Transaction ប្រាកដថា ការផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងឬគ្មានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងត្រូវបានធ្វើ។ II.         Properties of Transactions មាន properties នៃ transactions ចំនួន៤ ដែលត្រូវបានគេហៅថា ACID 1.) Atomicity:- នៅក្នុង Atomicity ដែល transaction និមួយៗគួរតែមាន unique number ដូច្នេះប្រសិនបើ transaction failed ឬក៏ abort  ក្នុងចំនុចណាមួយ យើងអាចមានភាពងាយស្រួល […]

Categories
Windows

Windows 10: Change Language Case

On my Windows 10 Pro / Microsoft Surface 6 Pro, I did a setup wrong from the beginning to select UK as my language/keyboard and it’s likes nightmare as I cannot completely remove it, it did remove each time I tried around such as follow this post, or this post, etc. as it may randomly […]

Categories
How-To Java Reporting

Jasper Report: Print Column Footer only at the last page

Report designer mostly said it’s depended on the way you design the report, of course, it does but for some new or even some years report designers still need example, tips to help too. Here, I take this kind of issue/solution that finally I could make it: “printing a signature footnote to the last table […]

Categories
MySQL

MySQL 8 : About GRANT / PRIVILEGES

In previous version of MySQL (before v8), we can grant/create mysql user one and grant it at once to get access by each host (location / 127.0.0.1) base on your mysql config. In MySQL 8, you no longer can (implicitly) create a user using the GRANT command. You need to do by CREATE USER and […]

Categories
Java Reporting

Jasper Report: Total Pages

To have total pages, you can do two options: On view using $V{PAGE_NUMER} flexible using evaluation time: current page with “Now”, total page with “Report” Create a variable for total page Name: TOTAL_PAGES (or any other) Variable class: Integer Calculation: highest Reset type: report Increment type: page Variable expression: ${PAGE_NUMBER} Then you can use on […]