របៀបបង្កើត Project Spring Boot ជាមួយ JSP

១.​សេចក្តីផ្តើម Spring Boot មានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់កាត់បន្ថយក្នុងការសរសេរកូដបានច្រើន ដោយវារួមមាននូវ Features ដូចតទៅៈ Create stand-alone Spring applications Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files) Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration Automatically configure Spring whenever possible Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration Absolutely no code generation and no requirement […]

របៀបប្រើប្រាស់ Command Lines ជាមួយ Git

របៀបប្រើប្រាស់Command Line ជាមួយ Git User Guide Version 1.0 ១.​សេចក្តីផ្តើម – ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ Git? ក្នុងការប្រើប្រាស់ Git វាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកDeveloper ធ្វើការ Push និង Pull Projects ចូល/ចេញទៅក្នុង Server។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ បែងចែកការងារ (Tasks) ទៅអោយក្រុម (Team) និងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមនិមួយៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំបាទក៏ទើបតែចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នូវ Git សម្រាប់ធ្វើការទៅលើ project ដែរ។ ដូចនេះរាល់ការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់មានការខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមិនសូវត្រឹមត្រូវ សូមជួយណែនាំក៏ដូចជាកែតម្រូវរាល់ពាក្យពេចន៏ដែលបានបកស្រាយជូនផងដែរ។ នេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែរខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូ ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារមើលនៅពេលដែលយើងភ្លេច។ ២.​តម្រូវការ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Git បាន យើងចាំបាច់ត្រូវមាន៖ Tool មួយឈ្មោះថា Git ដោយចូលទៅdownload នៅក្នុង Website https://gitforwindows.org/ បន្ទាប់មកធ្វើការ Setup វា […]

SQL: Insert Statement with Examples

Another technique beside selection queries in previous post, here are some of the insertion statement with example using MS SQL syntax that may help you to get understand clearer. Insert Statement –Subqueries help in situations when its not easy to express –all the rows that need to be selected …… especially for –INSERTS, UPDATES and […]

Basic SQL Statements with Example

SQL or T-SQL Statement/syntax are quite important for the database developer, here are some selected basic statements with example using SQL Server that may help you to get started with sql query. Basic SELECT statement, * means all columns SELECT * FROM Customers Basic SELECT statement, specifying which columns to display SELECT FirstName, LastName FROM […]

Import file size limit in PHPMyAdmin

Performance tuning is very important and there are still a lot of question around, here our tips to help base on our experience. Import file size limit in PHPMyAdmin For uploading large files through PHPMyAdmin, follow these steps: Step 1: Open your php.ini file. Step 2: Upgrading Memory Limit: memory_limit = 750M Step 3: Upgrading […]

How to create project with MAVEN

I. How to create project in MAVEN There are two ways for create project in MAVEN 1. Normal Java Project Step 1: cmd past below code to command prompt mvn archetype:generate -DgroupId=com.javacambodia -DartifactId=NumberGenerator -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false Note: DgroupId : name of your package (whatever you want) DartifactId : name of your project Press enter Step 2: […]