Categories
Database

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD Store Procedure ក្នុង SQL Server

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Table ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។   2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure […]

Categories
General

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត Layout ក្នុង CSS

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការប្រើប្រាស់ Bootstrap របៀបបង្កើត Grid Layout ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CSS មកពីពាក្យថា Cascading Style Sheets។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរចនាគេហៈទំព័រ ធ្វើអោយវេបសាយរបស់យើង មានសោភ័ណ្ឌភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរអោយទាក់ទាញ។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរ លោកអ្នកអាចធ្វើការបង្កើត website template តាមរបៀបផ្សេងៗពីគ្នា ដូចជាប្រើប្រាស់ CSS code ទាំងស្រុង ឬក៏ប្រើប្រាស់ HTML យកមក design ហើយនិងប្រើប្រាស់ Bootstrap ដែលជាការពេញនិយមសម្រាប់ធ្វើវេបសាយលក្ខណៈ responsive ទៅតាមdevices ផ្សេងៗជាដើម។ ក្នុង Tutorial នេះដែរ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើត Layout ឬក៏ Template ដោយប្រើប្រាស់នូវ Bootstrap ជាមួយ CSS យកបង្ហាញ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial […]

Categories
Database

ការសិក្សាពីរបៀបប្រើប្រាស់ Cursor នៅក្នុង SQL Stored Procedure

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Database Syntax ក្នុងការសរសេរ Cursor របៀបសរសេរនិងប្រើប្រាស់ Cursors ឯកសារយោង.. 1. សេចក្តីផ្តើម Cursor គឺជា​database object មួយ ដែលអនុញ្ញាតអោយយើងអាច Process នូវ row របស់ Data នីមួយៗ។​ ខាងក្រោមនេះគឺជា Basic ក្នុងការបង្កើត Cursor និង​របៀបក្នុងការសរសេរព្រមទាំងហៅ cursor មកប្រើតែប៉ុណ្ណោះ។ 2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី ចេះបង្កើត Database ចេះបង្កើត Table ចេះសរសេរ Script ដើម្បី Insert data របៀបប្រើប្រាស់ cursor នៅក្នុង SQL Server ដឹងពី Syntax ក្នុងការសរសេរ […]

Categories
Visual Basic.Net

របៀបបង្កើត Report ដោយប្រើប្រាស់ Report Viewer ជាមួយភាសា VB.NET

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង  តម្រូវការ ជំហ៊ានទី១៖ បង្កើត Database និង Table ជំហ៊ានទី២៖ បង្កើត VB Project នៅក្នុង Visual Studio ជំហ៊ានទី៣៖ បង្កើត Form1 សម្រាប់ Search Data ជំហ៊ានទី៤៖ បង្កើត Form2 សម្រាប់បង្ហាញ Report ជំហ៊ានទី៥៖ បង្កើត Dataset ជំហ៊ានទី៦៖ របៀប Update Dataset ជំហ៊ានទី៧៖ បង្កើត Report Template ជំហ៊ានទី៨៖ Add Dataset ទៅក្នុង Report ជំហ៊ានទី៩៖ ដំណើរការ Project (Run Project) 1. សេចក្តីផ្តើម Report មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរបាយការណ៍ផ្សេងៗ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមើល ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ន ដូចជាព័ត៌មាននិយោជិក […]

Categories
PHP

Laravel 5.6 CRUD Tutorial With Example

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម តម្រូវការ ជំហ៊ានទី១៖ បង្កើត Laravel Project ជំហ៊ានទី២៖ បង្កើត MySQL Database ក្នុង .env file. ជំហ៊ានទី៣៖ បង្កើតនូវ model, migration file និង controller សម្រាប់ table “Passports” ជំហ៊ានទី៤៖ បង្កើត file view​ ដើម្បីបញ្ចូលព័ត៌មានទៅក្នុង database. ជំហ៊ានទី៥៖ បង្កើត Controller និង Route. ជំហ៊ានទី៦៖ រក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុង Database. ជំហ៊ានទី៧៖ បង្កើត index page មួយសម្រាប់ធ្វើការ List ចេញរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ ជំហ៊ានទី៨៖ បង្កើតនូវ Edit view មួយសម្រាប់ Update ព៍ត៌មាន ជំហ៊ានទី៩៖ របៀបលុបទិន្នន័យចេញពី Database […]

Categories
Java

របៀបបង្កើត Project Spring Boot ជាមួយ JSP

១.​សេចក្តីផ្តើម Spring Boot មានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់កាត់បន្ថយក្នុងការសរសេរកូដបានច្រើន ដោយវារួមមាននូវ Features ដូចតទៅៈ Create stand-alone Spring applications Embed Tomcat, Jetty or Undertow directly (no need to deploy WAR files) Provide opinionated ‘starter’ POMs to simplify your Maven configuration Automatically configure Spring whenever possible Provide production-ready features such as metrics, health checks and externalized configuration Absolutely no code generation and no requirement […]

Categories
Source Control

របៀបប្រើប្រាស់ Command Lines ជាមួយ Git

របៀបប្រើប្រាស់Command Line ជាមួយ Git User Guide Version 1.0 ១.​សេចក្តីផ្តើម – ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ Git? ក្នុងការប្រើប្រាស់ Git វាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកDeveloper ធ្វើការ Push និង Pull Projects ចូល/ចេញទៅក្នុង Server។ វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ បែងចែកការងារ (Tasks) ទៅអោយក្រុម (Team) និងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមនិមួយៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំបាទក៏ទើបតែចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នូវ Git សម្រាប់ធ្វើការទៅលើ project ដែរ។ ដូចនេះរាល់ការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់មានការខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមិនសូវត្រឹមត្រូវ សូមជួយណែនាំក៏ដូចជាកែតម្រូវរាល់ពាក្យពេចន៏ដែលបានបកស្រាយជូនផងដែរ។ នេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែរខ្ញុំបានសិក្សាពីលោកគ្រូ ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារមើលនៅពេលដែលយើងភ្លេច។ ២.​តម្រូវការ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Git បាន យើងចាំបាច់ត្រូវមាន៖ Tool មួយឈ្មោះថា Git ដោយចូលទៅdownload នៅក្នុង Website https://gitforwindows.org/ បន្ទាប់មកធ្វើការ Setup វា […]

Categories
Database

SQL: Insert Statement with Examples

Another technique beside selection queries in previous post, here are some of the insertion statement with example using MS SQL syntax that may help you to get understand clearer. Insert Statement –Subqueries help in situations when its not easy to express –all the rows that need to be selected …… especially for –INSERTS, UPDATES and […]

Categories
Database

Basic SQL Statements with Example

SQL or T-SQL Statement/syntax are quite important for the database developer, here are some selected basic statements with example using SQL Server that may help you to get started with sql query. Basic SELECT statement, * means all columns SELECT * FROM Customers Basic SELECT statement, specifying which columns to display SELECT FirstName, LastName FROM […]

Categories
MySQL

Import file size limit in PHPMyAdmin

Performance tuning is very important and there are still a lot of question around, here our tips to help base on our experience. Import file size limit in PHPMyAdmin For uploading large files through PHPMyAdmin, follow these steps: Step 1: Open your php.ini file. Step 2: Upgrading Memory Limit: memory_limit = 750M Step 3: Upgrading […]