ការសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ក្នុង ASP.NET MVC 5

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ជំហានទី១៖ បង្កើត Project ជំហានទី២៖ បើក Solution Explorer ជំហានទី៣៖ បង្កើត Layout មួយទៀត ជំហានទី៤៖ សូមសរសេរកូដចូលក្នុង Laout “_DarkLayout.cshtml” ជំហានទី៥៖ បង្កើត View page និង add layout page “DarkLayout” ចូល ជំហានទី៦៖ ដំណើរការ Project 1. សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុង Tutorial នេះ យើងនឹងសិក្សាពីរបៀប បង្កើត Master Page Layout ដោយប្រើប្រាស់ ASP.NET MVC។  Layout មានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការឌីស្សាញចេញជាវេបសាយមួយប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការ implementation ។ ក្នុង Layout មួយជាធម្មតាមានដូចជា Header, Side Menu, […]

ការសិក្សាពីរបៀបបង្កើត CRUD Store Procedure ក្នុង SQL Server

មាតិកា សេចក្តីផ្តើម គោលបំណង តម្រូវការ ការបង្កើត Table ការបង្កើត procedure សម្រាប់ CREATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ READ ការបង្កើត procedure សម្រាប់ UPDATE ការបង្កើត procedure សម្រាប់ DELETE ឯកសារយោង 1. សេចក្តីផ្តើម CRUD មកពីពាក្យថា Create, Read, Update, Delete។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើត application មិនថានៅក្នុង web application, desktop application ក៏ដូចជា mobile application។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយកនូវការប្រើប្រាស់ CRUD​ជាមួយនឹង SQL Server ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងរបស់យើង។   2. គោលបំណង ក្រោយពីសិក្សាតាម Tutorial នេះ លោកអ្នកនឹងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើត Store Procedure […]

វាយ Font Limon អត់ចេញជើងលើ Windows 7 តើធ្វើដូចម្តេច?

ពេល Setup Windows 7 រួច ដំឡើង​កម្មវិធី Microsoft Office 2007 តែវាយ Font Limon អត់ចេញជើង ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ?

តើបញ្ចូលខ្មែរយ៉ូនីកូដយ៉ាងម៉េច?

ខ្ញុំចង់បញ្ចូលខ្មែរយ៉ូនីកូដនៅលើ Windows 7 តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ?